^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

2018

Monday, 09 July 2018

Про затвердження Положення про електронний підручник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 440 від 02 травня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за № 621/32073

Про затвердження Положення
про електронний підручник

Відповідно до частини четвертої статті 3, пункту 4 частини першої статті 75 Закону України «Про освіту», підпунктів 5, 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про електронний підручник, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. президента
Національної академії
педагогічних наук України                  В.І. Луговий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
02 травня 2018 року № 440

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за № 621/32073

ПОЛОЖЕННЯ
про електронний підручник

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту» та визначає вимоги до змісту, структурних компонентів та функціонування електронного підручника (посібника) (далі - е-підручник).

2. Е-підручник повинен відповідати вимогам Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 • е-підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладенням навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;
 • користувачі е-підручника - учасники освітнього процесу та суб’єкти освітньої діяльності;
 • модуль (тематичний блок в е-підручнику) - частина навчального матеріалу, відтворена у вигляді тексту, відеоматеріалів, аудіоматеріалів, зображень, інтерактивних елементів або їх комбінацій;
 • мультимедійний контент - сукупність даних інтерактивного вмісту, представлених у форматах відео, анімації, об’єкти віртуальної, доповненої реальності, комп’ютерні моделі (симулятори), а також їх поєднання з аудіоінформацією, текстом, зображеннями;
 • складові частини е-підручника - емпіричні, теоретичні, практичні та демонстраційні компоненти, засоби пошуку, відображення, перевірки знань тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», інших нормативно-правових актах.

4. Е-підручник може бути створений у вигляді самостійного програмного забезпечення (комп’ютерної програми) або файла, що відтворюється за допомогою іншої (однієї) комп’ютерної програми.

У випадку створення е-підручника у вигляді файла, що відтворюється за допомогою програмного забезпечення, таке програмне забезпечення має бути безкоштовним.

5. Після проведення експертизи е-підручнику надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» у встановленому законодавством порядку.

6. Перелік е-підручників, які отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на спеціальному інформаційному ресурсі в мережі Інтернет.

7. У разі необхідності усунення граматичних, орфографічних, арифметичних помилок, а також оновлення програмного забезпечення до е-підручника вносяться відповідні зміни із зазначенням поточного номера версії, змінивши його на наступний (наприклад, 1.1 на 1.2).

ІІ. Зміст е-підручника

1. Зміст е-підручника повинен:

 • відповідати стандарту освіти, типовій освітній (навчальній) програмі, затвердженій МОН;
 • відповідати сучасним науковим результатам;
 • забезпечувати повноту розкриття основних наукових положень, використання загальноприйнятої наукової термінології, актуальних відомостей та даних.

2. Система завдань, наведених в е-підручнику, має забезпечувати диференційований та компетентнісний підходи до навчання, індивідуалізацію освітнього процесу, в тому числі містити завдання для самооцінювання, групової роботи, відкриті запитання, дослідницькі, пізнавальні, творчі завдання, завдання для самостійної роботи тощо.

3. В е-підручнику не повинно бути фахових помилок.

4. Мають бути викладені збалансовані думки щодо тем, які вивчаються. Потрібно уникати оціночних суджень.

5. Е-підручник не має містити реклами, а також посилань на матеріали, які не є складовою частиною цього е-підручника, або надавати безпосередній доступ (платний чи безоплатний) до таких матеріалів.

III. Організація матеріалу е-підручника

1. Організація матеріалу в е-підручнику має бути:

 • чітко структурованою та логічно систематизованою;
 • послідовною і логічною;
 • приведена у відповідність до вікових особливостей здобувачів освіти.

2. Наведені актуальні відомості та дані, що відповідають досвіду, віковим особливостям та цікаві здобувачам освіти, для яких призначений е-підручник, а також приклади та ілюстративний матеріал, мають бути знайомі їм з реального життя.

3. Розміщення ілюстративного та мультимедійного матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації має бути доцільним та логічним.

4. Викладення навчального матеріалу має бути:

 • лаконічним, точним, структурованим;
 • з очевидними логічними зв’язками;
 • з доступним лексичним наповненням, переважним використанням простих речень, без значної кількості складних синтаксичних конструкцій.

5. Посилання на використані джерела, окремий список усіх використаних джерел не мають порушувати Закону України «Про авторське право та суміжні права» та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання, пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав.

IV. Вимоги до інтерфейсу та дизайну е-підручника

1. Інтерфейс повинен бути цілісним та інтуїтивно зрозумілим, забезпечувати принципи близькості (пов’язані елементи розташовуються ближче, ніж непов’язані) та подібності елементів. Елементи інтерфейсу, які використовуються для однієї дії, не мають використовуватися для іншої.

2. Дизайн е-підручника має забезпечувати концентрацію уваги користувача на головній суті. Фон сторінки не повинен відволікати від тексту й зображень.

3. Е-підручник повинен забезпечувати поінформованість користувача про те, який структурний елемент (сторінка, тема тощо) відображається на екрані.

4. В е-підручнику повинні бути наявні:

 • чіткі інструкції з виконання завдань, а також зворотний зв’язок після виконання завдань (мають пропонуватись конкретні напрями подальшого навчання);
 • можливості збільшення розміру шрифту тексту та/або масштабу контенту;
 • озвучення текстової інформації з можливістю увімкнення/вимкнення звукового супроводу та візуальне відображення (субтитри) аудіоінформації;
 • інструкція користувача.

5. Інсталяція е-підручника у разі потреби має бути зручною та легкою.

V. Технічні і функціональні вимоги

1. Е-підручник має забезпечувати можливість роботи на трьох чи більше операційних системах, не менше двох з яких - для мобільних пристроїв.

2. Для використання е-підручника повинна бути забезпечена можливість:

 • завантаження його на пристрій користувача і роботи без подальшого доступу до мережі Інтернет. Ця вимога має забезпечуватись для кожної операційної системи згідно з пунктом 1 цього розділу;
 • перегляду відео- та прослуховування аудіофайлів без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків) та без використання мережі Інтернет;
 • внесення змін у послідовність модулів педагогічними працівниками, після чого аналогічні зміни відбуваються в е-підручниках пов’язаних користувачів.

3. Е-підручник має передбачати розмежування доступу до його функціональних можливостей залежно від категорій учасників освітнього процесу.

4. Повинна бути наявна функція збору інформації щодо використання е-підручників, визначеної МОН.

5. В е-підручнику мають бути:

 • засоби навігації за його структурними одиницями (наприклад, зміст, предметний покажчик, іменний покажчик тощо);
 • інструменти для роботи з текстом (за наявності), у тому числі можливість робити нотатки, закладки, виділяти текст, роздруковувати обрану частину навчального матеріалу у форматі тексту або зображення, можливість пошуку за ключовими словами, а також словник (словники);
 • інтерактивні інструменти;
 • функції переходу здобувачів освіти на створений МОН спеціальний інформаційний ресурс у мережі Інтернет для здійснення оцінювання відповідності результатів навчання стандартам освіти, типовим освітнім (навчальним) програмам.

6. В е-підручнику має бути забезпечено збалансоване співвідношення мультимедійного та іншого контенту.

VI. Вимоги до вихідних даних

1. В е-підручнику повинні бути наявні такі відомості, а саме:

 • назва;
 • відомості про автора (авторів);
 • вихідні дані розпорядчого документа МОН, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
 • відомості про стандарт освіти, типову освітню (навчальну) програму, відповідно до яких розроблено е-підручник;
 • знак охорони авторського права (за наявності);
 • інформація про версію е-підручника;
 • інформація про кількість і тривалість мультимедійних та інтерактивних елементів, що містяться в е-підручнику, в тому числі аудіоматеріалів, зображень, відеоматеріалів (у тому числі анімаційних), 2D, 3D-моделей, карт (за наявності);
 • найменування, місцезнаходження, електронна адреса, телефон виробника е-підручника.

2. В е-підручнику, що виходить іншою, ніж українська, мовою, зазначені в пункті 1 цього розділу відомості подаються також українською мовою.

 

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                               Ю.Г. Кононенко

 

osvita.ua

 

Read more

Monday, 18 June 2018

Семінар “Підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ в системі дистанційного навчання Moodle”.

12-14 червня 2018р. лабораторія дистанційного навчання проводила семінар “Підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ в системі дистанційного навчання Moodle”. Для проведення семінару був розроблений очно-дистанційний курс як навчальний тренінг для викладачів.

 Мета курсу полягає у формуванні у  викладачів теоретичних знань та набуття ними практичних навичок роботи в СДН Moodle з метою розробки, вдосконалення, управління та використання у навчальному процесі власних дистанційних курсів відповідних дисциплін.

Предметом курсу є сучасні технології створення дистанційних курсів з використанням ресурсів та елементів курсу в СДН Moodle, а також рекомендованого програмного забезпечення.

Завданнями вивчення курсу є засвоєння викладачами технологій розробки та викладання власного дистанційного курсу, а саме:

 • вивчення структури та контенту ДК; засобів керування та редагування дистанційного курсу, створення груп студентів; методів дистанційного викладання, спілкування та оцінювання;
 • способів форматування та конвертації в рекомендовані формати навчально-методичних матеріалів (документів та презентацій) для  публікації в дистанційному курсі;
 • методу завантаження на сервер СДН підготовлених файлів навчально-методичних матеріалів та посилання на них в дистанційному курсі;
 • створення посилань на каталоги та зовнішні Web-сторінки;
 • технології створення та форматування найпростішої Web-сторінки засобами вбудованого WYSIWYG-редактора Richtext;
 • технології обробки та вставки зображень у Web-сторінку;
 • технології створення та форматування електронної Книги;
 • правил розмітки тестів різних типів; задання установок тесту; створення категорій для тесту в Банку питань; імпорту питань з файлу розмітки в Банк питань; можливості редагування питань в Банку питань; формування тестів для самопідготовки та екзамену з категорій для тесту в Банку питань; методології тестування та оцінювання.

Результати вивчення курсу (компетентності):

- Знати

 • Фундаментальні основи СДН Moodle.

- Вміти

 • Використовувати засоби СДН Moodle для наповнення власного дистанційного курсу навчально-методичними матеріалами;
 • Використовувати дистанційний курс як навчально-методичну підтримку відповідної дисципліни в навчальному процесі.

Очно-дистанційний курс “Підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ в системі дистанційного навчання (СДН) Moodle”  базується на знаннях, які викладачі отримують в результаті самостійного вивчення деяких навчальних дистанційних курсів в розділі «Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів», розроблених лабораторією дистанційного навчання:

Програмою та робочою програмою курсу передбачено вивчення вбудованих засобів СДН Moodle та використання рекомендованих сучасних інструментальних та програмних засобів та технологій.

Тематичний план складається з 6 тем:

Структура курсу виглядає як перелік тем для роботи кожного викладача в своїй темі:

 Посилання "Приклади дистанційних курсів" відкриває перелік кращих розробок викладачів КНТЕУ.
Теоретична частина семінару демонструвалась на екрані за допомогою проектору.
Для практичної роботи були складені Завдання та методичні вказівки щодо виконання:

В своїй темі кожний викладач має створити 14 посилань на навчально-методичні матеріали різних видів, які розміщені в підготовленій папці Матеріали для вправ (НМКД):

За підсумками семінару  викладачі загалом виконали завдання. Особливо кропітка робота була по створенню тесту. Завдяки розробленій покроковій інструкції та відеоролику викладачі самостійно успішно засвоїли технологію використання тестової системи Moodle.

На Форумі викладачі висловили враження від семінару та пропозиції:

Дякуємо керівництву за організацію та викладачам за інтенсивну роботу на семінарі, та сподіваємося на плідну роботу в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle.

Read more

Как научиться быстрее набирать текст на клавиатуре

С таким большим количеством времени, которое многие проводят за клавиатурой компьютера или ноутбука, ускорение ввода текста может сделать вас более продуктивным практически в любой сфере работы, будь то составление отчетов или постоянное общение с членами команды.

Чтобы улучшить свои навыки, вы можете воспользоваться множеством онлайн-сервисов. Вы можете тренироваться в течение 10 минут в обеденное время и увидите, насколько увеличится ваша скорость набора текста к концу месяца. Ниже я расскажу о шести отличных инструкторах по набору текста, которые вам в этом помогут.
 
1. Keybr

Keybr начинается с быстрого и удобного ознакомления, прежде чем начинать выполнять некоторые задачи по набору текста. На изображении клавиатуры показано, где должны располагаться ваши пальцы, а сама тренировка начинается с небольшого подмножества букв, которое увеличивается по мере роста вашей уверенности. Также очень легко отслеживать ваш прогресс.

Что мне нравится в Keybr, это разнообразие упражнений и то, как он адаптируется для удовлетворения ваших навыков. Keybr также имеет удобный и простой онлайн-интерфейс, который всегда показывает вам, где вы находитесь и что делать дальше.

Keybr, бесплатно (регистрация не обязательна)

2. Ratatype

Если вы все равно продолжаете смотреть на клавиши во время ввода, Ratatype для вас. Данный сервис дает вам советы по слепой печати. Вы можете узнать, где правильно должны размещаться пальцы на клавиатуру, а также о правильной посадке при печати текста. Например, расстояние от глаз до экрана должно быть 45–70 см, а голову следует наклонить немного вперед.

Вы также можете проверить свою скорость набора текста в специальном тесте скорости или же начать обучение с одного из 15 уроков, каждый из которых состоит из нескольких упражнений по набору текста.

Ratatype предназначен для студентов, интерфейс яркий и дружелюбный, а типизирующие упражнения являются базовыми, фокусируясь на том, чтобы вы научились попадать в нужные клавиши, а не печатали все, что попало, по крайней мере, для начала. Ваша страница профиля позволяет легко увидеть, насколько вы продвинулись и как хорошо выполняете упражнения.

Ratatype, бесплатно (требуется регистрация).

Есть абсолютный русскоязычный аналог — Все10.

3. The Typing Cat

Еще один веб-сервис для обучения быстрого набора текста на клавиатуре — The Typing Cat, который имеет большое разнообразие упражнений, а также одну игру, чтобы вам было интересно учиться. Клавиатура всегда остается на экране, поэтому вы знаете, где должны быть ваши пальцы, а тесты интересны и интуитивно понятны. Сначала попробуйте Typing Test, чтобы узнать насколько вы быстры.

Потом вы можете перейти в многоуровневую серию курсов и уроков. Вы всегда можете увидеть, где вы находитесь на каждом этапе. Вы можете просто запустить урок и начать вводить текст, но если вы зарегистрируете бесплатную учетную запись, вы сможете сохранить свой прогресс, а покупка Pro пользователя даст вам доступ к дополнительным урокам.

Typing Cat, бесплатно или 10 долларов в год (регистрация не обязательна)
 
4. TypingClub

Если вы хотите простоты в обучении, то я бы рекомендовал TypingClub. Тем не менее, это довольно профессиональный сервис, имеющий множество упражнений, которые могут немного повторяться, но они, безусловно, эффективны. Сайт позволяет вам обучаться в своем собственном темпе и делать перерыв в любое время.

Для начала вы получаете несколько упражнений, чтобы опробовать их бесплатно, но доступна опция премиальной подписки, которая открывает доступ к большему количеству упражнений. Подписка также удаляет рекламу на сайте, позволяет сохранить ваш прогресс и предоставляет более подробные отчеты. В целом, это хороший баланс между бесплатными уроками для случайных пользователей и платным вариантом для более преданных.

TypingClub, бесплатно с рекламой или $78 в год (регистрация не обязательна)
 
5. Typing.com

Данный веб-сервис имеет наиболее подходящий URL в этом списке. Он хорошо спроектирован и в нем можно быстро ориентироваться. Вам не нужно регистрировать (бесплатную) учетную запись на сайте, но если вы это сделаете, это позволит вам сохранить ваш прогресс. Дополнительный разовый платеж в размере 35 долларов США удаляет все рекламные объявления.

Сервис имеет красивые иллюстрации, которые демонстрируют, где положить пальцы при наборе текста, и отчеты о ходе работы, которые появляются в конце каждого упражнения. Если вы хотите быстро научиться печатать вслепую с самого начала, то это отличный вариант.

Typing.com, бесплатно с рекламой или разовый платеж в размере $35 (регистрация не обязательна)
 
6. TypingAcademy

Самое впечатляющее в TypingAcademy — это легкий и не загроможденный интерфейс. Вы можете погрузиться в различные уроки или тесты скорости, а также ознакомиться с основами сенсорного ввода или просмотреть статистику. Сервис не навязывает вам регистрацию и не показывает назойливую рекламу.

Есть множество упражнений и уроков для работы, а если вы зарегистрируете учетную запись, что абсолютно бесплатно, вы сможете даже создать свои собственные упражнения. Даже если вы не зарегистрированы, ваши показатели и статистика сохраняются в локальном веб-браузере, поэтому вы можете следить за своим прогрессом.

TypingAcademy, бесплатно (регистрация не обязательна)

 

Источник: ilenta.com

 

Read more

Saturday, 16 June 2018

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ З МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Традиційно в університеті наприкінці 2-го семестру навчально-методичним відділом організовуються навчально-методичні семінари, в яких беруть участь викладачі різних кафедр та керівники підрозділів.
Цього разу вперше протягом 3-х днів – з 12 по 14 червня 2018 року викладачі кафедри менеджменту Ирина Федулова та Ірина Совершенна (Iryna Sovershennaya) взяли участь у організованому навчально-методичним відділом спільно із Лабораторією дистанційного навчання КНТЕУ семінарі з дистанційного навчання.
Навчальний семінар проводив завідувач Лабораторії дистанційного навчання КНТЕУ Володимир Роганов (Владимир Роганов), який ознайомив викладачів з методикою створення дистанційних курсів в програмному середовищі Moodle з використанням різноманітних прикладів, а також із сучасним програмним забезпеченням для їх створення. Учасники семінару ознайомилися зі структурою дистанційного курсу, видами ресурсів (теоретичні знання) та елементами курсу (практичні навички), навчилися керувати контентом, готувати навчально-методичні матеріали (лекції, презентації тощо) для публікації в курсі, засвоїли технологію створення тестів, а також виконали запропоновані завдання.
Щиро дякуємо завідувачу ЛДН КНТЕУ Володимиру Роганову, а також фахівцям Тетяні Стратанович і Ользі Безверхій за надану можливість пройти викладачам підвищення кваліфікації з дистанційного навчання та отримати цінні навички!

 

Фото КНТЕУ. Кафедра менеджменту. Фото КНТЕУ. Кафедра менеджменту.

Фото КНТЕУ. Кафедра менеджменту. Фото КНТЕУ. Кафедра менеджменту.

 

 

Джерело: https://www.facebook.com/1484514028516790/photos/pcb.1838073539827502/1838071866494336/?type=3

 

Read more

Monday, 28 May 2018

Інтернет-конференція та Олімпіада на базі системи дистанційного навчання КНТЕУ

 

Система дистанційного навчання (СДН) КНТЕУ Moodle використовується для проведення не тільки традиційних видів навчання, але й специфічних навчально-методичних заходів, таких, як інтернет-конференція та олімпіада.

 

 Так,  23 травня 2018р. на базі СДН відбулась Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації". У роботі конференції брали участь близько 130 викладачів та студентів, серед яких представники Швеції, Бангладешу, України.

Інтернет-конференція проходила у форматі дискусійних платформ за 7 тематичними напрямами. Матеріали були представлені українською та англійською мовами в авторській редакції. Матеріали Інтернет-конференції розміщено за посиланням.

Інтернет-конференції є найбільш поширеними на даний час. Основною перевагою Інтернет-конференцій є те, що вони дозволяють приймати в них участь, не виходячи з дому. А це, в свою чергу, дозволяє вирішити проблеми економії грошей, часу і долання великих відстаней.

Головна сторінка конференції відображає секції. Кожна секція має свою тематику за напрямом дослідження, який вона охоплює. Після тематики секції представлений список доповідей, які надіслали учасники конференції на електронну пошту. Файли доповідей були сконвертовані в формат .swf, який швидко завантажується, дозволяє масштабувати документ, захищає від копіювання. Для конвертації файлів будь-якого формату зручно використовувати on-line конвертор https://www.online-convert.com/ru.

Представлені таким чином доповіді більш зручно вибирати та читати, ніж у друкованому або в .pdf-збірнику. Для обговорення доповідей та будь-яких питань конференції був відкритий Форум.

 

26 травня 2018р., в День відкритих дверей КНТЕУ, відбулася цікава креативна подія. Студенти кафедри готельно-ресторанного бізнесу під керівництвом Гопкало Лариси Михайлівни, старшого викладача кафедри, створили проект на базі системи дистанційного навчання – Олімпіада для абітурієнтів з метою підвищення зацікавленості та заохочення їх до вступу до КНТЕУ. Олімпіада складалася з двох тестів: Готель та Ресторан. Тести містили по 10 питань, результати тестування відображалися у вигляді цікавої шкали з  малюнками, що одразу привертала увагу:

Після проходження тестів абітурієнти отримували сертифікати на згадку про цю подію та були дуже задоволені.

Приємно винаходити та втілювати в життя нові форми та інноваційні ідеї навчання на базі системи дистанційного навчання КНТЕУ Moodle.

Read more

Wednesday, 23 May 2018

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»

Київський національний торговельно-економічний університет

Українське товариство товарознавців і технологів

Спілка рекламістів України

Спілка підприємців Київщини

Журнал «Логістика: проблеми та рішення»

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»,

яка відбудеться 23 травня 2018 року

в Київському національному торговельно-економічному університеті

 

Тематичні напрями конференції

¤  Торговельне підприємництво та логістика: стратегії та технології

       проблеми розвитку торговельного підприємництва; регулювання взаємовідносин виробників, торговельних мереж та  споживачів; удосконалення структурно-територіальної організації торгівлі; проблеми проектування та розміщення торговельних об’єктів; удосконалення логістичних систем на ринку споживчих товарів; інтегровані стандарти торговельної діяльності; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних торговельних мереж тощо.

¤  Маркетингова інноваційна діяльність підприємств торгівлі

стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств; напрями проведення маркетингових досліджень; інноваційні засоби маркетингових комунікацій підприємств; рекламна діяльність підприємств торгівлі; цифрові технології в маркетинговій діяльності; програми формування лояльності споживачів; бренд-менеджмент та бренд-комунікації підприємств торгівлі; товарна інноваційна політика підприємств тощо.

¤  Захист прав споживачів

       кращі європейські консумерські практики; механізми взаємодії держави, громадських організацій та бізнесу у сфері захисту прав споживачів;соціальна відповідальність бізнесу; незалежні споживчі експертизи, порівняльні тестування товарів і послуг, «споживчий кошик» тощо.

¤  Наукове та практичне товарознавство: дослідження та інновації

       розвиток категоріального апарату товарознавства; удосконалення класифікації товарів;інновації в науковому та практичному товарознавстві; розвиток діяльності з ідентифікації; продукти функціонального призначення; пакувальні матеріали тощо.

¤  Митне регулювання в Україні

       розвиток державної митної справи в Україні; митний контроль та митне оформлення товарів; митно-тарифне та нетарифне регулювання; товарознавча та митна експертиза; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил тощо.

¤  Управління безпечністю та якістю товарів і послуг

       гармонізація міжнародних та вітчизняних вимог у галузі управління безпечністю та якістю товарів; запровадження міжнародних стандартів в практичну діяльність вітчизняних підприємств; система простежуваності товарів тощо.

¤  Торговельна освіта – європейський вимір

кваліфікований персонал як основа європейських стандартів торговельної діяльності;  модель підготовки конкурентоздатного фахівця з товарознавства та торговельного підприємництва; європейські практики співпраці бізнесу і науковців.

 

 

Матеріали можливо подивитися за адресою http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1184

Або:   ldn.knteu.kiev.ua → Конференції КНТЕУ → Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії,технології та інновації (23 травня 2018 року)

( Для входу використати логін з паролем або "Зайти гостем")

 

Read more

Wednesday, 16 May 2018

Міжнародний форум «Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди»

16-17 травня 2018 рокуна онлайн платформі  Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться студентський Міжнародний форум «Торгівля та сфера послуг:світові освітні та наукові тренди».

Метою заходу єобговорення питань освітньої та професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти, узагальнення результатів наукових досліджень студентів,  формування у молоді європейських цінностей в умовах глобалізаційних викликів.

 

Тематичні напрямки дискусійних платформ:

 

1.     Торгівля та сфера послуг: освітній контент.

2.     Практична підготовка фахівців: сучасні тренди вітчизняного та зарубіжного досвіду.

3.     Студентська наука в умовах цивілізаційних змін.

4.     Європейські цінності глобального економічного простору.

5.     Підприємництво: традиції та модель економічного зростання.

 

Робочі мови – українська, англійська.

 

Матеріали форуму представлені в авторській редакції.

 

Матеріали форуму можливо подивитися за адресою http://ldn.knteu.kiev.ua/course/view.php?id=1148&edit=0&sesskey=3PB67WIo7k

Або:   ldn.knteu.kiev.ua → Конференції КНТЕУ → "Міжнародний форум "Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди". (16-17 травня 2018 року) "

( Для входу використати логін з паролем або "Зайти гостем")

Read more

Monday, 07 May 2018

Що таке академічна доброчесність?

 

Одним з основних завдань Закону є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів тощо.

 

Стаття 36 проекту Закону присвячена академічній доброчесності.  

 

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

 

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження навчального курсу;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

 

За порушення принципів академічної доброчесності визначених у статті 36 пропонується запровадити академічну відповідальність. На думку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, запропоноване у частині 5, 6, 7 статті 36 проекту поняття академічної відповідальності є некоректним. Адже, Основний Закон держави чітко визначив види юридичної відповідальності, до яких належать - цивільно-правова, кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальності, згідно з пунктом 22 частини 1 статті 92 Конституції України. Крім того, за змістом положень статті 36 проекту, академічна відповідальність по суті є адміністративною відповідальністю, яка за наявністю достатніх підстав, повинна накладатись відповідним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Приміром, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року «Про порядок присудження наукових ступенів», центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, може позбавляти осіб, яким присуджено наукові ступені, цих ступенів на підставі рішень спеціалізованих вчених рад, де проводився захист дисертацій.

 

Експерти Головного науково-експертного управління Верховної Ради України вважають, що безпосередні підстави, види підстав, порядок притягнення до відповідальності та накладання стягнень за певні правопорушення у галузі освіти не є предметом правого регулювання означеного Закону.

 

Крім того, експерти звертають увагу на термінологічну неузгодженість положень статті 36 проекту з чинним законодавством. Зокрема, запропоноване пунктом 5 частини 4 статті 36 визначення «хабарництво» відсутнє у чинному законодавстві та замінено на поняття «отримання неправомірної вигоди», закріпленого в статті 364 Кримінального кодексу України. Так само, запропоноване у пункті 1 частини 4 статті 36  поняття  академічного плагіату, потребує узгодженості з визначенням терміну плагіат, закріпленого у пункті в) частини 1 статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

Блог Романа Радейка http://aphd.ua/shcho-take-akademichna-dobrochesnist/

 

 

Read more

Wednesday, 02 May 2018

Открытая образовательная среда Coursera

 

Coursera – это успешно развивающийся образовательный онлайн-проект, открытый для студентов со всего мира. Здесь вы можете учиться у профессоров мирового класса более чем на 400 различных курсах, поскольку партнерами Coursera являются ведущие университеты и организации мира. Сегодня к проекту присоединилось уже более 17 миллионов человек из 190 различных стран.

Главная цель, которую преследует Coursera, – сделать образование доступным, то есть дать людям со всех уголков планеты возможность учиться у лучших преподавателей, не покидая при этом своего дома.

Подписавшись на курсы, вы получите качественное образование совершенно бесплатно, а также сможете выбрать подходящий темп занятий и, тем самым, сэкономите личное время.

Один из главных принципов онлайн-проекта — применение интерактивных технологий обучения, которые подразумевают активное взаимодействие между преподавателями и студентами, а также между студентами и их сверстниками. Обучаясь в Coursera, вы не только получите новые знания, но и присоединитесь к мировому сообществу студентов, среди которых обязательно найдете друзей и единомышленников.

 

how_it_works

Как строится процесс обучения в Coursera

 1. Преподавание ведется в основном на английском языке, однако есть курсы на китайском, испанском, французском и других языках.
 2. Записываться на курсы нужно заранее, так как присоединиться к ним в процессе чтения невозможно.
 3. Материал каждого курса разбит на небольшие, удобные для восприятия  видеолекции (продолжительностью не более 15 минут). Они сопровождаются тестами и заданиями, сдавать которые нужно в установленный срок.
 4. Каждый курс завершается экзаменом. В случае его успешной сдачи, студенту выдается  электронный сертификат Coursera. К сожалению, пока он не обладает юридической силой, однако ценится многими компаниями и учебными заведениями.

В настоящее время обучение в Coursera ведется по самым разным направлениям: гуманитарные дисциплины, медицина, биология, общественные науки, математика, бизнес, компьютерные науки, дизайн и другие. Наряду с серьезными курсами, в Coursera  проводятся занятия, на которых можно получить знания по истории Голливуда или ознакомиться с рубрикой «Комиксы и графические романы».

Подробнее об образовательном сайте Coursera вы можете узнать из интервью Дафны Коллер, соосновательницы Coursera.org.

 

Где еще можно учиться?

Существуют и другие открытые площадки для электронного обучения. Ниже приведен краткий обзор наиболее известных из них:

 • Edx.org. Ресурс содержит множество бесплатных  лекций и курсов от преподавателей ведущих университетов мира, таких как MIT, Гарвард, Беркли, Уэлсли и многих других.
 • MIT Open Courseware предлагает 2100 бесплатных курсов по самым разным темам, а также онлайн-учебники, задачники и многое другое. И все это – из реальных современных курсов MIT.
 • Udacity (Stanford University) в основном специализируется на математике, компьютерных технологиях, биологии и дизайне.
 • Khan Academy. На сайте академии можно пройти онлайн-программу американской школы, колледжа и часть университетской программы. Основа проекта — видеоуроки с большим количеством поясняющего текста. Также есть оффлайновая версия академии.
 • Open Culture. Коллекция из 650 лучших видеолекций и курсов мировых гуманитарных университетов. Материалы проекта бесплатны.
 • Videolectures.net. Постоянно пополняющаяся подборка лекций выдающихся учёных современности.
 • Сodecademy. Популярный  бесплатный ресурс для тех, кто хочет обучиться программированию.  Проект обладает очень лаконичным и понятным интерфейсом, значительная часть обучения русифицирована и проходит в форме диалогового общения.
 • Edge.org. Проект для тех, кто увлекается наукой. Преподавание ведут ученые из разных стран.

 

 

Read more

Использование iSpring QuizMaker для создания тестов

Тестовый контроль — это оперативная проверка качества усвоения знаний, немедленное исправление ошибок и восполнение пробелов. Тестовый контроль помогает учителю оперативно проверить уровень формирования представлений и понятий учащихся, определить их продвижение в обучении.

Основные цели тестирования:

 • оценка успеваемости

 • помощь в обучении

 • оценка эффективности обучения;

 • создание дополнительной мотивации для обучению;

 • и другие.

Использование тестов для проверки знаний учащихся повышает их объективность и позволяет определить уровень самостоятельной работы, характер мышления ученика,  что в целом позволяет повысить эффективность учебного процесса.

Выполнение учащимися тестовых заданий и последующий их анализ учителем помогает своевременно корректировать учебный процесс, находить индивидуальный подход к каждому учащемуся..

Если речь идет о тестах в бумажном варианте, то об интерактивности тестирования можно говорить лишь условно.  Интерактивность возможна только при использовании теста в виде самостоятельной программы и при использовании онлайн тестирования.

Преимущества онлайн тестирования

 1. Экономия времени, так как тесты легко тиражировать при создании, а  результаты тестирования легко доступны.

 2. Сокращение времени на обработку результатов и доведения результатов тестирования до обучающихся.

 3. Экономия времени преподавателя при проведении тестирования.

 4. Удобство в хранении результатов тестирования.

 5. Удобство в доступе: обучающиеся получают доступ в удобное для них время.

Программа  iSpring QuizMaker

Начнем с того, что тесты и опросы, созданные в программе, можно легко опубликовать в любой Системе Дистанционного Обучения, поддерживающей стандарты SCORM или AICC, отправить по электронной почте, сгенерировать в виде пригодном  для публикации в сети интернет и использовании локально  или просто экспортировать в Word для создания бумажной версии теста.

QM_1_color_izm2

 

Основные особенности программы:

 • 23 типа вопросов

 • Возможность  использования мультимедиа

 • Добавление комментариев

 • Построение сценариев ветвления

 • Случайная выборка вопросов

Программа имеет удобный, комфортный как для создания, так и для работы обучающихся  интерфейс. В вопросах и ответах можно использовать графику, формулы, мультимедиа, Flash- анимацию. Это позволит не только сделать привлекательнее  вашу работу, но и улучшит  восприятие обучающимися предложенных заданий.

И что важно, — это возможность  создавать ваши  условия прохождения теста: время прохождения, проходной балл, изменить текстовку реакции программы на правильные и не правильные ответы и завершение всего теста.

Алгоритм создания и публикации теста:

 1

Сразу же после загрузки программы появляется диалоговое окно которое предлагает создать новый тест или выбрать для редактирования готовый.

Сразу же после загрузки программы появляется диалоговое окно которое предлагает создать новый тест или выбрать для редактирования готовый.

2.

Для создания странички с комментарием к тесту и заголовком воспользуемся кнопкой для создания Информационного слайда.

Для создания странички с комментарием к тесту и заголовком воспользуемся кнопкой для создания Информационного слайда.

3.

Информационный слайд заполнен. Приступаем к конструированию теста. Выбираем необходимый нам тип вопроса. В примере выбран “Один выбор”

Информационный слайд заполнен. Приступаем к конструированию теста. Выбираем необходимый нам тип вопроса. В примере выбран “Один выбор”

4.

Ответы легко можно добавлять используя кнопку добавить

Ответы легко можно добавлять используя кнопку добавить

5.

Первый вопрос готов. Создаем другой. В примере выбран тип вопроса “Соответствие”

Первый вопрос готов. Создаем другой. В примере выбран тип вопроса “Соответствие”

6.

В случае необходимости к вопросам и ответам можно прикреплять мультимедиа. В примере использованы изображения.

В случае необходимости к вопросам и ответам можно прикреплять мультимедиа. В примере использованы изображения.

7.

Готовый тест можно посмотреть и оценить как он будет работать будучи опубликованным.

Готовый тест можно посмотреть и оценить как он будет работать будучи опубликованным.

8.

Если необходимо настраиваем особенности подачи и восприятия теста с помощью кнопки настройка

Если необходимо настраиваем особенности подачи и восприятия теста с помощью кнопки настройка

9.

Публикуем тест в формате Flash. Работа готова для использования в web. Можно выбрать другой вариант публикации.

Публикуем тест в формате Flash. Работа готова для использования в web. Можно выбрать другой вариант публикации.

10. Готовую опубликованную работу можно использовать в образовательной деятельности.

 

 

Read more

Ветвление в учебном процессе

 

Не все алгоритмы являются линейными. Например, литературный герой — кот из сказки А.С. Пушкина в зависимости от условия (куда он пошел) выполняет определенное действие (песнь заводит или сказку говорит). Такая форма организации действий называется ветвлением.

Ветвление – выбор последовательности действий в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия.

 

 

 

Ветвление, ветвление

Алгоритмы с использованием ветвления применяются во всех сферах нашей жизни, в том числе в образовании. Причем ветвление может внедряться на разных уровнях организации процесса обучения: корректировка учебного плана, составление заданий для разных дисциплин и разработка тестов с ветвлением. Попробуем разобраться с каждым из уровней подробнее.

Корректировка процесса обучения

Ветвление может использоваться для корректировки учебного процесса в зависимости от текущих результатов обучения.

Например, при успешном прохождении учащимися контрольных заданий, сложность учебного материала может быть повышена. А в противном случае либо на изучение данной темы будет выделено больше времени, либо учебная программа будет упрощена.

Такая корректировка позволяет оперативно адаптировать процесс обучения под уровень знаний учащихся, что помогает преподавателям совершенствовать их педагогические методики и делает обучение максимально эффективным и результативным.

Конечно, такую гибкость сложно организовать в классическом образовании, когда на определенную тему выделено ограниченное количество часов. Тем не менее,  ветвление может быть  использовано для корректировки уровня сложности последующих тем.

Ветвление  учебного процесса легко реализуется в электронном обучении, при организации факультативов и частных занятий, т.к. эти виды учебной деятельности не накладывают жестких ограничений на время обучения.

Ветвление в учебных заданиях

Кроме того, вариативность присутствует и в отдельных учебных заданиях. Ниже приведены примеры заданий с использованием ветвления:

 • Проведение химического опыта.
  При проведении химических опытов необходимо создавать различные условия для того, чтобы получить конкретный результат. А с помощью ветвления можно продемонстрировать к чему может привести не соблюдение условий и последовательности действий.
 • Организация эксперимента, проекта.
  При планировании проекта, эксперимента некоторые детали проекта могут варьироваться и, соответственно, итоговый результат может быть иным. Используя ветвление при сборке конструкции из различных  узлов, можно закрепить правильный  порядок сборки, который позволит получить нужный результат.
 • Планирование маршрута.
  С  помощью ветвления можно просчитать вариации прохождения маршрута в случае появления неких возможных возникших обстоятельств. Например, вариант с ночевкой, порядок прохождения интересных объектов и проч.
 • Организационные моменты.
  Ветвление поможет выстроить оптимальный вариант, просмотреть возможные  риски и сложности. Например, при организации концерта , выстраивается последовательность выступлений и возможные варианты перестановки в случае возникновения неких форс-мажорных обстоятельств.
 • Ситуационные задачи.
  Построение логических цепочек с целью оптимального решения задачи с наименьшими возможными потерями. Как в предложенном примере “Перевозчик”, когда решается логическая задача.
 • Тестирование.
  Использование тестовых заданий таким образом, чтобы, в зависимости от выбранного решения, ученик переходил к вопросам, которые помогали бы ему  в решении сложных задач. Достаточно часто тестовые задания используют при создании тренажеров.

Создание тестов с ветвлением

Воспользуемся возможностями программы iSpring QuizMaker которая легко и быстро позволяет создавать интерактивные тесты. Эта программа поддерживает 23 типа вопросов, в том числе и создание тестов с ветвлением. А тесты и опросы созданные в этой программе можно свободно использовать не только в web, но и с успехом-локально.

 

 

Read more

Принципы обучения взрослых: применение в e-Learning

Малкольм Ноулз считается основателем андрагогики – обучения взрослых. Его теории прекрасно адаптируются к понятиям e-Learning. В этой статье мы расскажем о принципах андрагогики и о том, как их можно применить к разработке электронных курсов.

 

Ноулз сделал пять предположений о характеристиках взрослых обучающихся, которые отличают их от детей:

 

 1.  Самооценка. Взрослые более независимы, чем дети, и могут самостоятельно «направить» свое поведение в сторону самоконтроля и ответственности. Как применить это к eLearning? Лучше всего сделать обучение ненавязчивым и обеспечить слушателей курса руководством и поддержкой. В рамках среды e-Learning автор курса может направлять студента и предоставить ему все нужные ресурсы. В то же время обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно открывать для себя большую часть новой информации и применять ее в зависимости от своих образовательных потребностей.
 2. Опыт взрослых учащихся.  У взрослых есть определенный багаж опыта и памяти, на который они могут опираться в процессе обучения.  Как применить это к e-Learning? Прежде чем разрабатывать электронный курс, обязательно нужно составить четкое представление об опыте учеников и их текущих потребностях. Обучение взрослых, как правило, является более целенаправленным, чем обучение детей. Поэтому для того, чтобы курс признали полезным, очень важно использовать конкретный опыт, чтобы показать, какое отношение учебный материал имеет к ученику. Это предположение включает в себя все принципы андрагогики.
 3. Готовность учиться. Взрослые с большей готовностью будут изучать материалы, ориентированные на решение конкретных задач и непосредственно связанные с профессиональным и социальным развитием. Как применить это к e-Learning? Если вы создадите в рамках e-Learning курса среду, которая  имеет прямое отношение к социальному и профессиональному развитию слушателей, они будут охотнее принимать участие в обучении. Если обучающиеся увидят общественную пользу курса, их вовлеченность будет выше. Обучение, ориентированное на цели, – это не только изучение новых задач, но и социальное взаимодействие, групповое обучение, экспертные оценки и т.д.
 4. Ориентация на обучение. Взрослые смотрят на обучение по-другому: они более сконцентрированы на срочной необходимости в знаниях, а не на более длительном применении.  Образовательные потребности взрослых людей ориентированы скорее на конкретные задачи, чем на предмет в целом. Примеры? Ребенок изучает алгебру; взрослый же может изучать область применения определенного типа уравнений, чтобы решить финансовый вопрос. Как применить это к e-Learning? Чтобы обеспечить вовлеченность слушателей курса, убедитесь, что они с самого начала понимают, чем учебный модуль будет полезен именно для их ситуации. Лучше всего работают конкретные примеры из реальной жизни, созданные специально для студентов или организации, в которой они работают.
 5. Мотивация к обучению. В то время как большинство детей имеют внешнюю мотивацию к обучению (учителя, родители и т.д.), большая часть взрослых, как правило, настроены на результат и имеют свою мотивацию. Как применить это к e-Learning? Если обучающийся знает, зачем он проходит онлайн-курс и когда он сможет применить полученные знания на практике, завладеть его внутренней мотивацией легко. В противном случае вполне вероятно, что слушатели курса спросят, зачем вообще проходить обучение.

 

Ноулз учел эти пять предположений и выдвинул четыре принципа андрагогики. Эти принципы помогут понять, что нужно для успешной организации обучения взрослых, в том числе и дистанционного:

 1. Взрослые должны участвовать в разработке плана обучения.
 2. В основе обучения должен лежать опыт обучающихся, который включает в себя как взлеты, так и падения.
 3. Чтобы учебные модули были эффективными, слушатели должны иметь возможность сразу же применить знания в работе или в жизни.
 4. Материал для изучения должен быть ориентирован на конкретные задачи, а не на обобщенную тему.

 

Теория андрагогики Ноулза играет важную роль в обучении: она четко обозначает разницу между образовательными характеристиками детей и взрослых и будет особенно полезна авторам материалов e-Learning.

Следует ли ваш электронный курс этим принципам? Есть ли у вас личные правила электронного обучения взрослых? Поделитесь опытом в комментариях! 

Статья является переводом материала http://www.ispringsolutions.com/blog/what-does-malcolm-knowles-know-about-adult-learning-theory

Read more

Как создать 3D-книгу?

К сожалению, привычные методы обучения все чаще оказываются неэффективными. Поэтому многие преподаватели и учителя задумываются над тем, как привлечь внимание современных школьников и студентов к изучаемым предметам. Одним из самых эффективных решений данной проблемы является внедрение информационных технологий в процесс обучения.

Программа позволяет не просто создавать учебные курсы, но и вставлять в них тесты и интерактивные элементы, например, 3D-книгу.

 

 

 

2013-10-05_095745

 

 

Интерактивная 3D-книга, разработанная с помощью iSpring Suite, может содержать как текстовую, так и графическую информацию. Причем, это будет не статичный документ, а настоящая виртуальная книга с эффектом перелистывания страниц. Вы сможете быстро опубликовать ее в интернете или использовать в качестве отдельного Flash-ролика.

Интерактивные книги могут быть полезны

 • учителям для демонстрации материалов урока;

 • преподавателям ВУЗов для проведения лекций, семинаров и конференций;

 • школьникам и студентам для создания творческих проектов и докладов.

Краткая инструкция по созданию 3D-книги:

Прежде чем приступить к созданию 3D-книги, скачайте бесплатную 30-дневную версию iSpring Suite и установите программу на свой компьютер. Все функции iSpring Suite будут доступны на отдельной вкладке PowerPoint.

 1. Запустите PowerPoint, откройте вкладку iSpring Suite и нажмите Интерактивность. В открывшемся окне из предложенного списка интерактивностей выберите книгу.
  Появится диалоговое окно в котором будет предложено выбрать вариант интерактивности. Мы выбираем книгу.

  Появится диалоговое окно в котором будет предложено выбрать вариант интерактивности. Мы выбираем книгу.

 2. По умолчанию книга состоит из трех элементов: титульная страница, финальная страница и один разворот. Для создания новых страниц нажмите Новый разворот. Если вы хотите быстро создать копию уже существующего разворота книги, выделите его и нажмите Дублировать.
  Рабочее окно программы

  Рабочее окно программы

 3. Для изменения дизайна страниц книги перейдите на вкладку Дизайн. Выберите одну из предложенных тем либо используйте в качестве фона изображения и фотографии.
  2013-10-05_100012
 4. Можно выбрать и иной формат создания книги: портретный; квадратный или ландшафтный
  2013-10-05_100029
 5. Добавьте информацию на страницы книги. Нажмите Рисунок для вставки изображения на страницу книги или Надпись для вставки текста.
  2013-10-05_100218
 6. Для титульной и финальной страниц книги подберите оформление, отличное от остальных страниц, чтобы обложка визуально выделялась. На титульной странице, как правило, пишут название книги, а на финальной странице можно указать краткую информацию об авторе. Новые развороты книги легко добавляются или дублируют имеющийся разворот.
  2013-10-05_102025
 7. Наша книга готова, осталось только опубликовать ее в интернете. Для этого нажмите Публикация и выберите необходимые параметры.
  2013-10-05_192851

 

 

 

 

Read more

Как сделать процесс обучения захватывающим?

Один из самых простых и доступных способов сделать процесс обучения интересным и эффективным — добавить в него интерактивности!

Сфера применения современных интерактивных технологий весьма широка. Но, пожалуй, нигде они не стали столь же востребованными, как в системе образования. Само понятие «интерактивные технологии в процессе обучения» наполнилось новым смыслом. Это не просто взаимодействие учителя и ученика, это новая ступень организации учебного процесса, неотъемлемыми элементами которого выступают электронные образовательные ресурсы и технические решения.

Для педагогов очень важно иметь под рукой инструментарий, который позволяет создавать электронные материалы с интерактивными объектами и не требует при этом специальных навыков и значительных временных затрат. Такую возможность предоставляют программные продукты iSpring, в частности приложение iSpring Kinetics, с помощью которого можно внедрять интерактивный контент в презентацию PowerPoint.

Интерактивный контент — это контент, в котором возможны операции с его элементами.

После запуска iSpring Kinetics вы увидите окно «Начало работы», в котором можно создать новую интерактивность или открыть уже существующую.

 

1

 

Вы можете создавать следующие типы интерактивностей:

 • Книга. Позволяет сделать из слайдов презентации красочную 3D-книгу с эффектом перелистывания страниц. 
 • Каталог служит для структурирования информации в виде списка с алфавитно-цифровым указателем. Это может быть глоссарий, каталог продуктов, список личностей и так далее. 
 • Часто задаваемые вопросы (FAQ). Используется для объединения и удобного представления вопросов или статей в виде интерактивного списка в формате flash. 
 • Временная шкала позволяет расположить события в хронологическом порядке и украсить их мультимедиа-объектами. Обучающимся будет интересно изучить такую электронную энциклопедию.

Применение интерактивностей позволит разработчикам электронных курсов расширить возможности создаваемых материалов и повысить их привлекательность. Для сохранения проектов, созданных в iSpring Kinetics, необходимо опубликовать их в формате  Flash. Следует отметить, что любая интерактивность может быть не только составной частью какого-либо учебного курса, но и самостоятельным объектом (ЭОР).

Примеры публикаций:

 • В посте “Как создать 3D книгу?” рассматривается алгоритм создания интерактивной книги с помощью iSpring Kinetics.
 • В посте “Справочник кадровика” в качестве примера приводится вариант публикации в виде каталога.
Read more

Wednesday, 25 April 2018

Как писать тесты для электронного курса

Тестовый вопрос  - один из ключевых элементов электронного курса. Тесты используются в упражнениях любого уровня сложности, играх и кейсах. Тесты часто являются основным средством контроля знаний по итогу обучения.

Несмотря на всю важность, к тестам иногда относятся достаточно небрежно. Они составляются в самом конце, часто в ситуации нехватки времени и энергии. И вообще: «Подумаешь? Что за проблема написать 10-15 тестовых вопросов?» Тогда как разработка тестирования – настоящая наука. Интересующиеся могут познакомиться с Российским стандартом тестирования персонала. В документе можно найти ценные мысли и для разработчиков электронных курсов.

Здесь я хочу дать свои рекомендации по написанию тестов. Важно отметить, что я не ставлю себе целью разрабатывать тесты, соответствующих всем психометрическим требованиям (надежность, репрезентативность, валидность, достоверность). Но указанные правила помогут писать тесты тем, для кого это не основное направление деятельности.
1
Оценивать то, что нужно оценить.
Первое правило и одновременно самое главное. Тематика тестов должна быть неразрывно связана с целями курса. Конни Маламед предлагает ранжировать задачи курса по степени важности и определять, сколько нужно тестов на решение каждой задачи. Если даже не использовать такую трудоемкую технику, важно соотносить каждый вопрос с конкретной образовательной задачей. Так мы избегаем соблазна написать вопросы на «простые» темы, просто заполнив тем самым пространство. Задавайте себе вопрос «что мы хотим измерить?» – какие компетенции и профессионально–важные качества.
2
Ориентироваться на практику.
Тесты часто критикуют за то, что они проверяют поверхностные знания. Один из лучших способов решения этой проблемы – использовать вопросы, основанные на реальных ситуациях. Например, вместо того чтобы спросить «Кто является партнером компании?» Можно сформулировать вопрос: «Вас попросили позвонить партнеру компании и договориться встрече. Кому вы позвоните?»
3
Избегать академичности.
Лучше уходить от формулировок вопросов типа «выберите верное утверждение» или «что здесь лишнее». В ответах для меня неприемлемы варианты «все выше перечисленное» и «здесь нет правильного ответа». Такие формулировки напоминают мне годы университета и лишены практического аспекта.
4
Проверять усвоение материала, а не уровень внимательности.
Отказаться от отрицаний, двойных отрицаний, и других формулировок, в которые надо долго вчитываться, чтобы распознать правильный ответ. Для проверки внимательности есть другие техники. Сложность вопросов должна исходить от контента, а не от формулировки.
5
Сохранять единый стиль.
Составлять тесты примерно однородные по уровню сложности, тону и формулировке. Этот комментарий относится и к ответам: дистракторы и правильные ответы должны быть одной длины и грамматически похожи.
6
Писать просто.
Действуют основные правила качественных текстов: использовать простые предложения, избегать двойных причастных и деепричастных оборотов, сохранить на рабочем столе список запретных слов: «только», «всегда», «никогда», «абсолютно». Писать так, чтобы обучающийся не прикладывал усилие для понимания ваших слов.
7
Писать к тестам понятную инструкцию.
Стандартная инструкция включает в себя информацию о количестве заданий в тесте, времени их выполнения, способах выполнения заданий различной степени сложности, а также сколько нужно правильных ответов для успешной сдачи теста.
8
Давать обратную связь.
После прохождения теста не оставлять обучающегося в состоянии неопределенности. Показать, на какие вопросы он ответил правильно, а какие требуют корректировки. Можно не давать правильные ответы, но хотя бы показать, в каких вопросах были ошибки.
Автор: Инесса Абрамян
Read more

Відомо переможців Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Харчові технології"

Київський національний торговельно-економічний університет є флагманом серед освітянських закладів Міністерства освіти і науки України у навчанні та  вихованні майбутньої  еліти фахівців вищої та середньої ланки для різних галузей народного господарства держави.

 

Надаючи послуги вищої освіти на міжнародному рівні, КНТЕУ знаходиться на гребні хвилі у постійному пошуку та виявленні обдарованих вступників, реалізації здібностей талановитих учнів, з метою надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання.

У відповідності з цим та з метою реалізації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 р., визначених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.17 р. за  № 1378, Правил прийому, затверджених наказом ректора КНТЕУ від 29.12.2017 р. за  № 4437 та Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 р. за  № 1587  в 2018 р. наказом ректора КНТЕУ  А. А. Мазаракі було затверджено Положення про проведення Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 181 "Харчові технології" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у два етапи:

 • Перший - дистанційний (відбірковий) тур у форматі on-line;
 • Другий – очний (основний) тур на базі КНТЕУ.

21 квітня 2018 року відбувся основний тур олімпіади , який складався з виконання тестів з математики і презентації творчого завдання. Тестування з математики було організовано одночасно для учасників Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 181 "Харчові технології" та спеціальності 124 "Системний аналіз" на базі системи дистанційного навчання КНТЕУ.

 

Завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу, д.е.н., професор Роскладка А. А. ознайомив присутніх з алгоритмом проведення тестування, порядком і правилами надання відповідей з тестів.

Завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства,  д.т.н., професор Кравченко М. Ф. відкрив основний тур олімпіади і ознайомив учасників з правилами подальшої участі і місцем презентації творчих завдань.

 

Склад журі для оцінювання презентації творчого завдання учасників олімпіади зі спеціальності 181 "Харчові технології":

 • Шаповал С. Л.,  проректор з науково-педагогічної роботи (голова журі);
 • Кравченко М. Ф.,  д.т.н., професор, зав. кафедри технології і організації ресторанного господарства (заступник голови журі);
 • Юдіна Т. І. – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства;
 • Левандовський Л. В. д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства;
 • Васильєва О. О. – к.т.н. , доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства (секретар журі).

Учасники другого туру олімпіади представили презентації творчих завдань у спеціалізованій лабораторії корпусу Е.  Члени журі уважно вислухали доповідувачів та задали професійно-орієнтовані питання, на які були дані ґрунтовні відповіді. 

В умовах напруженої конкурентної боротьби журі визначило наступних переможців:

 • Бойко Антоніну Олександрівну, ученицю Ківерцівської ЗОШ 1 ступеня – "Ківецівська районна гімназія", м. Ківерці, Ківецівський район, Волинська область;
 • Роговського Дмитра Олександровича, учня 11-А класу НВК Гімназії № 143,  м. Київ.

Переможцям було вручено сертифікати, підписані ректором КНТЕУ, якими засвідчено їх  участь та отримання 20 балів до оцінки  зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Переможці подякували організаторам олімпіади та членам журі і завірили в тому, що інформація про участь в олімпіаді буде доведена до відома керівництва закладів середньої освіти.  

 

 

 

 

 

 

Read more

Відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Системний аналіз"

Відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 124 "Системний аналіз" Київського національного торговельно-економічного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної  середньої освіти.

З 15 січня по 10 березня 2018 року проходив І (on-line) тур Олімпіади, в якому взяли участь 35 учнів випускних класів із різних регіонів України.

У І турі учасники виконували творчі наукові завдання в галузі системного аналізу. До участі у ІІ турі журі Олімпіади обрало 6 кращих робіт, які отримали більше 75 балів за 100-бальною шкалою оцінювання.

Під час проведення ІІ туру 21 квітня 2018 року учасники пройшли тестування з математики і презентували свої творчі наукові завдання на базі системи дистанційного навчання КНТЕУ.

 

У ІІ (off-line) турі Олімпіади взяли участь:

 1. Баличева Анастасія Сергіївна (м. Умань Черкаської області, НВК "Уманська міська гімназія-школа естетичного виховання") Тема доповіді: "Мобільні технології в бізнесі"
 2. Ізбаш Ігор Тарасович (м. Ватутіне Черкаської області, Ватутінська спеціалізована школа  I - III ступенів №1) Тема доповіді: "Математичне моделювання економічних систем"
 3. Красовський Лев Костянтинович (м. Київ, Спеціалізована школа №296) Тема доповіді: "Імітаційне моделювання здоров’я населення із застосуванням ланцюгів Маркова"
 4. Лабяк Дар’я Сергіївна (м. Київ, Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови № 207) Тема доповіді: "Криптографія та криптоаналіз"
 5. Новошевський Дмитро Олексійович (м. Дніпро, Комунальний заклад освіти "Гімназія №3" Дніпровської міської ради) Тема доповіді: "Розв’язання олімпіадних задач у Microsoft Access"
 6. Плющ Дар’я Олександрівна (м. Маріуполь Донецької області, Маріупольський технічний ліцей) Тема доповіді: "Системи масового обслуговування"

 

В організації та проведенні ІІ туру Всеукраїнської олімпіади активну участь взяли:

 • Харченко Олександр Анатолійович, декан факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, кандидат технічних наук, доцент;
 • Роскладка Андрій Анатолійович, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу, доктор економічних наук, професор;
 • Гамалій Володимир Федорович, професор кафедри кібернетики та системного аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Пурський Олег Іванович, професор кафедри кібернетики та системного аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Мороз Ірина Олегівна, доцент кафедри кібернетики та системного аналізу, кандидат економічних наук;
 • Іванова Олена Миколаївна, доцент кафедри кібернетики та системного аналізу, кандидат економічних наук;
 • Кулаженко Володимир Валерійович, старший викладач кафедри кібернетики та системного аналізу, кандидат економічних наук;
 • Кузнєцов Олександр Фавстович, старший викладач кафедри кібернетики та системного аналізу;
 • Роганов Володимир Петрович, завідувач лабораторії дистанційного навчання.

 

 

 

Read more

Thursday, 19 April 2018

Всеукраїнський круглий стіл "Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції"

З ініціативи кафедри обліку та оподаткування і кафедри фінансового аналізу та аудиту 19 квітня 2018 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл "Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції".

Метою наукової дискусії було обговорення новітніх тенденцій, проблематики та перспектив розвитку вітчизняної системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції.

Засідання круглого столу відкрила перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Н. В. Притульська. З вітальним словом до учасників звернулися завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, доктор економічних наук, доцент К. О. Назарова та завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, доцент О. В. Фоміна.

З доповідями на засіданні круглого столу виступили провідні вчені, викладачі закладів вищої освіти України та фахівці-практики:
    В. Г. Легка (виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, м. Київ),
    В. П. Бондар (управляючий партнер аудиторської компанії «HLB Ukraine», член АПУ, м. Київ),
    М. М. Бенько, С. Я. Король, В. М. Костюченко (Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ),
    Н. М. Малюга (Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ),
    Ю. С. Погорєлов (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава),
    Т. В. Бочуля (Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків),
    В. М. Краєвський, В. О. Осмятченко (Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь),
    О. І. Малишкін (Київський державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ),
    К. В. Безверхий, Н. А. Остап’юк (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ),
    Г. П. Олексієнко (Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, м. Київ),
    С. О. Кузнецова  (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків).

Активну участь в обговоренні актуальних питань розвитку обліку, аудиту, оподаткування та професійної підготовки фахівців взяли 59 представників закладів вищої освіти.
Почесним гостем наукового заходу була вчена-викладач з Вроцлавського економічного університету Joanna Koczar (Польша).
До роботи круглого столу також долучились практикуючі фахівці ІТ-компаній – М. Я. Галелюк (керівник компанії «MASTER ГЛОБАЛ», керівник програми «MASTER: Бухгалтерія») та І. А. Столярчук (канд. фіз.-мат. наук, керівник Центру сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ»).

За результатами роботи круглого столу учасниками було сформовано пропозиції:
- направити Міністерству фінансів України пропозиції щодо запровадження методики обліку та оподаткування операцій із криптовалютами;
- на наступних засіданнях круглого столу винести на обговорення більш вузькі теми, наприклад, застосування інформаційних систем та технологій в освітньому процесі; інтегроване звітування в сталому розвитку корпорацій тощо;
- залучати до обговорення актуальних проблем обліку, оподаткування, аналізу та аудиту більше представників із практики;
- продовжити започатковану новацію оприлюднення результатів спільного наукового дослідження професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти ЗВО.

 

Подивитися матеріали круглого столу   »»  "Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції"   ( Гостьовий доступ )

 

Read more

Tuesday, 06 March 2018

Створення та публікація аудіо-відеороликів в дистанційному курсі

         Для викладачів, які пояснюють технології використання комп’ютерних програм, дуже корисно освоїти можливості запису навчальних відеоінструкцій з екрана монітора. Короткі пояснювальні відеоролики можна розмістити в дистанційному курсі. Навчальний відеоматеріал доступний для самостійного навчання в будь-який зручний для користувача час в зручному місці і темпі, без присутності викладача. Таке методичне забезпечення незамінне не лише для дистанційного навчання, а й в умовах обмеженого навчального часу, і для денної форми навчання при проведенні семінарів і лабораторних робіт, і для заочної форм навчання.

         Для лабораторних робіт в аудиторії (без навушників) більше підійдуть відеоролики з текстовими поясненнями, створеними, наприклад в програмі Adobe Captivate. Скачати можна  тут.

         Програма записує всі події, що відбуваються на екрані комп'ютера в реальному часі: переміщення курсору, відкриття меню, натискання кнопок, введення тексту, вставка графічних об'єктів, звук. Створений відеопроект  являє собою набір слайдів. Всі дії з мишею і клавіатурою записуються не в один відеофайл, а зберігаються в окремі слайди. Інтерфейс проекту зі слайдів дуже схожий на PowerPoint. Редагування проекту включає як роботу зі слайдами (видалення, додавання нових, перестановка, зміна часу відображення,) так і редагування окремого слайда (вставка текстових та графічних об’єктів, форматування, зміна часу відображення і.т.д.).  Captivate підтримує імпорт зображень, презентацій PowerPoint, відео, аудіо в будь-який слайд проекту. Перевага Captivate в тому, що за потреби можна перезаписати  тільки окрему дію, а не весь проект.

Робота над проектом Captivate ділиться на три основні етапи:

· запис (фіксація) того, що відбувається на екрані монітора,

· його обробка, редагування,

· публікація готового відеоролика.

           Весь процес запису відео складається з простих кроків:
  1. Запускаємо потрібну для пояснення програму.
  2. Запускаємо програму Adobe Captivate. При старті вибираємо Software Simulation (симуляція програми) – тип проекту для запису екрана:

 

Рис.1. Стартове вікно Adobe Captivate (⇒ Збільшити)


  3. У вікні налаштувань в списку Select Application (Вибрати додаток) вибираємо програму, в якій буде здійснюватись запис, та розмір вікна запису:

 

Рис. 2. Вибір додатку, в якому буде відбуватися запис (⇒Збільшити)


  4. У червоному вікні запису вибираємо Automatic recording (Запис в автоматичному режимі). Натискаємо червону кнопку Запис:


Рис.3. Вибір автоматичного режиму запису в Adobe Captivate (Збільшити)


  5. Виконуємо демонстрацію дій в своєму звичайному темпі, так, як Ви пояснюєте матеріал студентам. Можна друкувати на клавіатурі, користуватися правою і лівою кнопкою миші, переходити по будь-яким посиланням, викликати випадаюче меню і.т.д.  Для закінчення запису натискаємо кнопку End.
  6. Після завершення запису проекту в автоматичному режимі настає копітка робота по редагуванню створених слайдів проекту за допомогою інструментарію Adobe Captivate. Існує попередній перегляд в браузері.
  7. Завершальний етап - публікація відеоролика (вихідний файл формату - Flash (.swf)). Вибираємо у верхньому меню пункт File-Publish (Файл-Публікувати) або кнопку Publish. При публікації проекту в форматі Flash (.swf) можна додатково задати генерування HTML-файлу, інтегрованого з основним SWF-файлом, для підвищення надійності відображення ролика в браузерах при розміщенні в Інтернеті. Тоді файл запуску буде з розширенням .htm:

 

Рис.4. Задання установок публікації в AdobeCaptivate (⇒Збільшити)


Після завершення публікації по заданому шляху буде створена папка з назвою проекту,  яка містить файли запуску  .swf , .htm:

 

Рис.5. Папка проекту з файлами запуску

 

  8. Для публікації відеоролика в Moodle в своєму дистанційному курсі натискаємо на кнопку Редактировать та додаємо елемент курсу SWF, вводимо назву відеоматеріалу, натискаємо кнопку Выбрать или загрузить файл… , вибираємо файл відеоролика .swf та загружаємо в папку Файли дистанційного курсу. Зберігаємо.

 

Рис.6. Публікація відеороліка в Moodle (⇒Збільшити)

 

           В лабораторії дистанційного навчання розроблено дистанційний курс «Створення навчальних відеороликів в програмі Adobe Captivate» (Центр дистанційного навчання-Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів) з прикладами створення та досвідом використання в деяких дисциплінах.

 

 

Приклад відеоролика з текстовими поясненнями, створеного в Adobe Captivate

(Внизу справа під роликом кнопка Розгорнути на весь екран або Згорнути).

 

           Для самостійного вивчення матеріалу студентами ще ефективнішими можуть стати відеоролики з голосовим супроводженням викладача. Це можуть бути як аудіо-відеолекції, аудіо-презентації, так і невеликі інструкції та пояснення.

           З досвіду використання таких аудіо-відеороликів в очно-дистанційному вивченні дисципліни  «Економічна інформатика» (теми MSWord, MSExcel, MSAccess) кафедри програмної інженерії та інформаційних систем, засвоюваність доволі складного матеріалу зросла. Нарівні з текстом, презентаціями, відео з текстовими поясненнями,  відеоролики з аудіосупровідом  роблять дистанційний курс більш живим і природним, створюють ефект особистої консультації викладача. Дистанційний курс виглядає як повне навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 

Рис. 7. Аудіо-відеоролики у складі навчально-методичного забезпечення дистанційного курсу (⇒Збільшити)

 

           Якщо у Вас є мікрофон, записати власний аудіо-відеоролик Ви можете вдома самостійно. Для запису можна скористатися, наприклад, простою програмою oCam Screen Recorder (або просто oCam). Скачати можна тут.

           Основна функція програми - це відеозахоплення зображення з екрану комп'ютера і запис всього, що на ньому відбувається, в безперервний відеопотік. Відео не складається зі слайдів, як в програмі AdobeCaptivate, тому подальше редагування відео та вставка текстових пояснень недоступна. Обсяг відео, що можна записати, може доходити до 4 Гб. Простота програми та якість звучання Вас приємно здивує.

           Попередньо необхідно підготувати текст, максимально спрощений, але інформаційно ємний. Сценарій відеоролика потренуйте декілька разів.

           Записати відео зі звуком дуже легко. Для цього:

1. Підключіть мікрофон у відповідний роз’єм на комп’ютері. Перевірте Пуск Настройка – Панель управления – Звук, вкладка Запись, Микрофон – устройство по умолчанию.

2. Запустіть програму oCam. Виберіть Menu-Настройки. Встановіть необхідний час запису (Настройки-Ограничение), а також змініть гарячі клавіші oCam (Настройки-Хоткеи), якщо Ви використовуєте ці ж самі клавіші у відеоролику.
При відеозапису в повноекранному режимі зупинка проводиться шляхом натискання на кнопку F2. В меню Настройки-Снимок  можна задати формат файлу для скріншотів: jpg, png, bmp, gif.  Також в Настройки-Сохранение вказується папка збереження відеозаписів.

3. Виберіть розмір вікна запису (Screen Recording-Размер), або розтягніть зелену рамку вікна запису:

 

Рис. 8. Вибір розміру вікна запису oCam (⇒Збільшити)

 

 Для вставки в дистанційний курс розмір відеоролика можна вибрати FullScreen (Повний екран).

4. Натисніть на кнопку Screen Recording-Кодеки.  Тут можна вибрати той формат файлу, в який хочете зберегти відео. Для встановлення відео в Moodle виберіть формат FLV (Flash Video).Рис. 9. Вибір формату відеофайла (⇒Збільшити)

 

5.  Натисніть кнопку ScreenRecording-Звук і виберіть Микрофон.

6.  Для початку запису натисніть на червону кнопку Запись. Вікно запису стає червоним. Призупинити запис - кнопка Пауза. Закінчити запис – кнопка Остановить.

7.  Після закінчення запису натисніть на кнопку Открыть для відкриття папки, в якій зберігаються створені відеоролики.

8.  Для публікації відеоролика в Moodle в своєму дистанційному курсі увійдіть в режим редагування та виберіть Добавить элемент курса…FLV Player.

 

Рис. 10. Публікація аудіо-відеоролика в Moodle


           Напишіть назву відеоматеріалу, натисніть кнопку Выбрать или загрузить файл… та закачайте файл відеоролика в папку Файлы Вашого дистанційного курсу (для відеороликів створіть відповідний підкаталог). Натисніть Сохранить.

 

 

 

Приклад відеоролика з голосовим супроводженням, створеного в oCam

(підключіть колонки або навушники)

 

          Лабораторія дистанційного навчання запрошує  викладачів  до творчої співпраці в СДН КНТЕУ Moodle. Бажаємо успіхів у створенні відеороликів зі звуком – якісних навчальних матеріалів сучасного дистанційного навчання.

 

 

Read more

Saturday, 20 January 2018

Наявність тестів в системі дистанційного навчання КНТЕУ

Назва тесту Викладач Кількість питань Дисципліна
 Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності   150 +
Product placement Гамова І.О. 245 +
WEB-дизаин i WEB-програмування Шклярський С.М. 532 +
WEB-дизайн i WEB-програмування  Котенко Н.О. 122 +
Web-дизайн та Web-програмування Жирова Т.О. 122 +
Адміністративне право (ЗНО)   40 +
Алгоритми та структури даних Цензура М.О 92 +
Аналiз господарськоi дiяльностi Барабаш Н.С., Комiрна О.В. 499 +
Аналiз програмного забезпечення Зайцев Є.О. 59 +
Антикризове управління підприємством. Діагностика потенціалу виживання підприємства(T2.4) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Контроль за виконанням антикризової програми підприємства(T3.3) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Концептуальні положення діагностики кризового стану підприємства(T2.1) Лановська Г.І. 20 +
Антикризове управління підприємством. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства(T2.2) Лановська Г.І. 30 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологічні засади антикризового управління підприємством(T1.2) Лановська Г.І. 29 +
Антикризове управління підприємством. Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності підприємства(T1.1) Лановська Г.І. 40 +
Антикризове управління підприємством. Теоретичні основи формування антикризової програми підприємства(T3.1) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Теорія та методологія діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства(T2.3) Лановська Г.І. 25 +
Антикризове управління підприємством. Фінансово-економічні аспекти підготовки та проведення окремих антикризових заходів підприємства(T3.2) Лановська Г.І. 25 +
Архітетектура комп'ютера   161 +
Аудит Заремба О.О., Романенко О.А. 499 +
Бази даних Демідов П.Г. 147 +
Безпека програм та даних  Столярчук I.О. Палагута К.О. 50 +
Бізнес-планування   500 +
Білково-вуглеводна молочна сировина   30  
Бренд менеджмент Чікусова М.Ю. 198 +
Бренд-менеджмент Чимусова М.Ю. 200 +
Будівельні товари   60  
Бухгалтерський облік Сопко О.В. , Кузуб М.В., Августова О.О. 197 +
Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах Костюченко В.М., Мошковська О.А. 100 +
Бухгалтерський облік в торгівлі Шаповалова А.П. 98 +
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності Задніпровський О.Г. 99 +
Гiгieна та санiтарiя Вeжлiвцева С.П. 139 +
Господарське право Нескороджена Л.Л., Головачова А.С. 150 +
Гроші і кредит   242 +
Державний фiнансовий контроль органiзацiй та установ Мiняйло В.П., Нежива М.О. 499 +
Дизайн в рекламі Алданькова Г.В. 200 +
Дискретнi структури  Палагута К.О. 50 +
Ділові Переговори Бучацька І.О. 101 +
Договірне право Головачова А.С. 120 +
Дослідження операцій Роскладка А.А 500 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку споживчих товарів та послуг (T5) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Інфраструктура споживчого ринку та її розвиток (T6) Богославець Г.М. 41 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Методологічні основи дослідження та регулювання споживчого ринку (T2) Богославець Г.М. 28 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Теоретичні засади функціонування ринку товарів та послуг (T1) Богославець Г.М. 34 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Управління формуванням пропозиції на споживчому ринку (T4) Богославець Г.М. 24 +
Дослідження та регулювання споживчого ринку. Формування попиту на споживчі товари та послуги (T3) Богославець Г.М. 30 +
Економiка торгiвлi  Новiкова Н.М. 150 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук_Н.М. 499 +
Економiчний аналiз Гоцуляк В.Д., Пилипчук Н.М. 269 +
Економіка підприємства   193 +
Економіка підприємства Адрєєва В.Г., ст.викл. Блаженко С.Л 266 +
Економіка підприємства (н.ред)   434 +
Економіка підприємства торгівлі   794 +
Економіка праці і соціально трудові відносини   224 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича потужність підприємства(T5) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Виробнича програма підприємства(T4) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Доходи та цінова політика підприємства(T11) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ефективність  діяльності та методичні засади її оцінки(T13) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Капітал та фінансові ресурси підприємства(T9) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Конкурентоспроможність підприємства(T15) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Майнові ресурси (активи) підприємства(T8) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Підприємство в соціально-орієнтовній ринковій економіці(T1) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Планування діяльності підприємства(T2) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції(T10) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Продукція підприємства(T3) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Ресурсний потенціал підприємства(T6) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі розвитку(T16) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 1. Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 10. Фінансові ресурси (капітал підприємства) Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції Мельник В. 40 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства Мельник В. 22 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 14. Ефективність  діяльності та методичні засади її оцінки Мельник В. 27 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 15. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки Мельник В. 26 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 16. Конкурентоспроможність підприємства Мельник В. 25 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі розвитку Мельник В. 25 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 18. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 2.Напрями діяльності підприємства  Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 3 Планування діяльності підприємства  Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 4. Продукція підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 5. Виробнича програма підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 6. Виробнича потужність підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства Мельник В. 30 +
Економіка та фінанси підприємства. Тема 8. Трудові ресурси  підприємства Мельник В. 35 +
Економіка та фінанси підприємства. Трудові ресурси підприємства(T7) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства(T12) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки(T14) Лаптєва В.В. 20 +
Економіка та фінанси підприємства.Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства Мельник В. 30 +
Економічна безпека підприємства. Організація управління економічною безпекою на підприємстві (T3) Зубко Т.Л. 27 +
Економічна безпека підприємства. Система управління економічною безпекою підприємства (T2) Зубко Т.Л. 23 +
Економічна безпека підприємства. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства (T9) Зубко Т.Л. 22 +
Економічна безпека підприємства. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства (T1) Зубко Т.Л. 36 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інвестиційної діяльності (T6) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою інноваційної діяльності підприємства (T8) Зубко Т.Л. 7 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою операційної діяльності підприємства (T4) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління безпекою фінансової діяльності (T5) Зубко Т.Л. 17 +
Економічна безпека підприємства. Управління кадровою складовою економічної безпеки підприємства (T7) Зубко Т.Л. 21 +
Економічна кібернетика Мороз І.О. 500 +
Економічня теорія Хрустальова В.В. 263 +
Експертиза вина   72  
Експертиза горілки   36  
Експертиза коньяків    46  
Експертиза лікеро-горілчаних виробів   58  
Експертиза спирту   40  
Електронна комерція Баннікова С.О. 304 +
Європейське право Дешко Л.М. 437 +
Звітність підприємств Кузьменко О.П. 102 +
Інвестиційне право Тищенко Ю.В. 152 +
Інвестиційний менеджмент Вавдійчик І.М. 81 +
Інформацiйнi системи і технологii фiнансового контролю Несходовский I.С., Копотieнко Т.Ю. 100 +
Інформаційна безпека Кулаженко В.В. 500 +
Інформаційні системи і технології в економіці Пурський О.І. 328 +
Інформаційні системи і технології в обліку Зябченкова Г.В. 139 +
Каскадні таблиці стилів CSS Жирова Т.О. 58 +
Кисломолочні продукти   39  
Комерційне право Микитенко Л.А. 151 +
Конституційне право Ситніченко 260 +
Консумерське право Микитенко Л.А 149 +
Кримінальне право Шведова Г.Л. 400 +
Кримінальне процесуальне право України Попіль В.І. 400  
Лізинговий бізнес Рибак Р.І. 99 +
Логістика Зіміна А.І. 389 +
Людино-машинна взаeмодiя Жирова Т.О. 94 +
Макроекономіка   233 +
Макроекономіка   233 +
Маркетинг Лабурцева О.І. 250 +
Маркетинг Яцишина Л.К. 244  
Маркетинг   500 +
Маркетинг послуг Данілова Л.Л. 245 +
Маркетинг. T1. Основні поняття Маркетингу та ринку Суслова Т. О. 68 +
Маркетингова товарна політика Ткаченко Н.Б. 250 +
Маркетинговий менеджмент   147 +
Маркетингові дослідження Мельникович О.М. 249 +
Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю   179 +
Маркетингові дослідження для магістрів Яцишина Л.К. 197 +
Маркетингові комунікації Бучацька І.О. 248 +
Масові комунікації Юшко В.В. 199 +
Масові комунікації Юшко В.В. 199 +
Медіапланування Юсупова О. В. 236 +
Медіація Можайкіна О.С.  127 +
Менеджмент Сичова Н.В. 248 +
Менеджмент   354 +
Міжнародне економічне право Тищенко Ю.В. 152 +
Міжнародне повітряне право Дерунець Н.О. 145  
Міжнародне повітряне право Дерунець Н.О. 145 +
Міжнародне повітряне право. Тема 1:  Поняття, предмет, система та принципи міжнародного повітряного права Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 2: Правове регулювання міжнародних польотів цивільних повітряних суден. Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 3: Інституційні форми співпраці держав в сфері цивільної авіації. Міжнародна організація цивільної авіації. Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 4: Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Тема 4: Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 5: Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне повітряне право. Тема 6: Правове регулювання повітряних перевезень Дерунець Н.О. 25 +
Міжнародне повітряне право. Тема 7: Правове регулювання повітряного транспорту в Європейському союзі Дерунець Н.О. 20 +
Міжнародне приватне право Гончаренко О.М. 142 +
Міжнародне публічне право   954 +
Міжнародний бізнес Кудирко Л.П. 248 +
Міжнародний бізнес Калюжна Н.Г. 340 +
Міжнародний бізнес Лежепьокова В.Г. 210 +
Міжнародний комерційний арбітраж Гончаренко О.М. 151 +
Міжнародний маркетинг Кудирко Л.П. 248 +
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операці Аванесова І.А. 229 +
Міжнародні механізми захисту прав людини Буличева Н.А. 195  
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 1, права людини в історії людства Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 10, європейська система захисту прав людини, інституційні органи Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 11, конвенції ради європи з прав людини та їхні договірні органи контролю за дотриманням Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 12, інші регіональні системи захисту прав людини: міжамериканська, африканська, міжарабська Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 13, національні механізми захисту прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 2, поняття, природа та сутність прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 3, міжнародне право прав людини та міжнародний захист прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 4, статут оон про права людини, міжнародні механізми і процедури органів оон з додержання прав людини й основних свобод Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 5, загальна декларація прав людини, нормативний зміст та юридична природа Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 6, права людини та міжнародно–правові механізми їх захисту у міжнародних пактах про права людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 7, конвенції оон з прав людини та їхні договірні органи контролю за дотриманням державами–учасницями положень конвенцій Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 8, універсальна судова система захисту прав людини Буличева Н.А. 15 +
Міжнародні механізми захисту прав людини, тема 9, колективні права та їх захист в універсальному міжнародному праві Буличева Н.А. 15 +
Мікроекономіка Ожелевська Т. 160 +
Мікроекономіка (н.ред)   200 +
Мова розмітки HTML Жирова Т.О. 100 +
Моделювання економічних процесів Іванова О.М. 499 +
Моделювання економічної динаміки (ч.1) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання економічної динаміки (ч.2) Гамалій В.Ф 142 +
Моделювання та аналіз програмного забезпечення   121 +
Об'єктно-орієнтоване програмування Чернякін В.П. 148 +
Облік і звітність в оподаткуванні Уманців Г.В. 154 +
Облік на підприємствах малого бізнесу Ромашко О.М. 50 +
Операцiйний менеджмент Білявська Ю.В. 248 +
Операційні системи Харченко О.А. 190 +
Органiзацiя компютерних мереж  Шестак Я.I. 50 +
Организація роботи рекламного та ПР агетнства Мельникович О.М.  199  
Організаційна поведінка   100 +
Організація торгівлі Григоренко Т.М. 245 +
Основи журналістики  Федоришина І.Л. 95 +
Основи редагування Голік О.В. 150  
Основи реклами Чуб І.В.,Гамова І.О. 248 +
Основи товарознавства непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Основи товарознавства продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Планування діяльності підприємства   196 +
Поведінка споживачів Федоришина І.Л. 236 +
Податкове право Сударенко О.В. 51 +
Порівняльне конституційне право   528  
Право міжнародних договорів Дерунець Н.О. 260  
Право міжнародних договорів. тема 1. право міжнародних договорів: загальна характеристика галузі Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 10. припинення та призупинення дії міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 11. тлумачення міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 12. правонаступництво держав щодо міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 13. питання відповідальності держав у праві міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 2. кодифікація та прогресивний розвиток права міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 3. міжнародний договір як предмет права міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 4. сторони і право на участь в міжнародних договорах Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 5. порядок укладення міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 6. реєстрація та опублікування міжнародного договору. Депозитарій Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 7. дія договору у просторі та часі Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 8. умови дійсності та недійсності міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Право міжнародних договорів. тема 9. поправки та зміни до міжнародних договорів Дерунець Н.О. 20 +
Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності  Банк Р.А. 399 +
Правове забезпечення реклами та звязків з громадськістю Микитенко Л.А. 149 +
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Тищенко Ю.В. 150 +
Прес служби Юшко В.В.  100 +
Програмування Інтернет   149 +
Програмування на боці клієнта мовою JavaScript Жирова Т.О. 33 +
Продакт плейсмент Гамова І.О 245 +
Проектний аналіз    354 +
Проектування торговельних об’єктів.  Ільченко Н.Б. 125  
Проектування торговельних об’єктів. Тема 1. Сутність і завдання проектування торговельних об’єктів  Ільченко Н.Б. 10 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 2. Визначення потреби у будівництві нового або реконструкції існуючого об’єкта Ільченко Н.Б. 38 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 3. Вивчення території та стану розвитку інфраструктури для розміщення торговельного об’єкта Ільченко Н.Б. 19 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 4. Порядок розроблення та погодження проектів торговельних об’єктів Ільченко Н.Б. 20 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 5. Об’ємно-планувальні рішення приміщень магазинів Ільченко Н.Б. 10 +
Проектування торговельних об’єктів.Тема 6. Проектування торговельних центрів Ільченко Н.Б. 17 +
Промисловий маркетинг Корж М.В. 248 +
Професiйна практика програмноiї iнженерiiї Зайцев E.О. 49 +
Прямий маркетинг Гурджиян К.В. 242 +
Публічні закупівлі Ткаченко Н.Б. 45  
Реклама в системі маркетингу Чикусова М.Ю. 246 +
Реклама в торгівлі  Дубовик Т.В. 144 +
Ризики в маркетингу   150 +
Ризикологiя Гамалій В.Ф 178 +
Ринок цінних паперів   535 +
Самоменеджмент Волобуев М.І. 310 +
Системний аналіз Рзаєва С.Л. 100 +
Стратегiчне управлiння Федулова Л.І. 183 +
Стратегiчне управлiння. Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління Федулова Л.І. 18 +
Стратегiчне управлiння.Тема 10. Види стратегічного управління Федулова Л.І. 19 +
Стратегiчне управлiння.Тема 2. Рівні стратегічних рішень і типологія стратегій Федулова Л.І. 25 +
Стратегiчне управлiння.Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії Федулова Л.І. 15 +
Стратегiчне управлiння.Тема 4. Стратегічне планування Федулова Л.І. 9 +
Стратегiчне управлiння.Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації Федулова Л.І. 16 +
Стратегiчне управлiння.Тема 6. Стратегічний потенціал організації і формування її конкурентних переваг Федулова Л.І. 37 +
Стратегiчне управлiння.Тема 7. Портфельні стратегії і управління стратегічною позицією організації Федулова Л.І. 31 +
Стратегiчне управлiння.Тема 9. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень в організації Федулова Л.І. 13 +
Стратегічний маркетинг   155 +
Теоретичні основи товарознавства   100  
Теорія зв’язків з громадськістю Дубовик Т.В.  198 +
Технологiя Java Цензура М.О. 50  
Технологія розробки та тестування програмного забезпечення Чернякін В.П. 197 +
Товарознавство непрод.товарiв Марчук Н.Б. 122  
Товарознавство непродовольчих товарів Марчук Н.Б. 122 +
Товарознавство продовольчих товарів Дончевська Р.С. 101 +
Товарознавство. Електро товари Андрієвська Л.В. 75  
Товарознавство. Культурні цінності Андрієвська Л.В. 29 +
Товарознавство. Меблі Золотарьова О.Г. 55  
Товарознавство. Метало господарчі товари Сім'ячко О.І. 108  
Товарознавство. Парфумерно-косметичнi товари   41  
Товарознавство. Силікатні товари Сім'ячко О.І. 241  
Товарознавство. Текстиль   100  
Товарознавство. Товари з пластмаси   63  
Товарознавство. Харчовi продукти. Зерноборошнянi товари. Голуб Б.О. 169 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Мяснi товари. Павлюченко Ю.П. 168 +
Товарознавство. Харчовi продукти. Рибнi товари. Сидоренко О.В. 166  
Товарознавство. Харчовi продукти. Харчові жири. Вєжлівцева С.П 169 +
Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари Бондаренко Є.В. 130  
Товарознавство. Хімічні товари   58  
Товарознавство. Ювелірні вироби   103  
Торговельна логісьтка   65  
Управління інноваціями Підкамінний І.М, Федулова Л.І. 299 +
Управління фінансами підприємств і об'єднань Ситник Г.В. 209 +
Управління фінансами підприємств та об’єднань   247 +
Управлінський облік Прокопова О.М., Кияшко О.М., Головіна Д.В. 246 +
Фiнансове право Сударенко О.В. 235  
Філологія. Частина 1 Ювковецька Ю. О. 1520  
Філологія. Частина 2 Ювковецька Ю. О. 1228  
Філологія. Частина 3 Ювковецька Ю. О. 1227  
Фінанси   273 +
Фінанси підприємства   461 +
Фінансовий менеджмент Блакита Г.В. Адаменко В.В. 235 +
Фінансовий облік Бєлоус Н.Д., Ігнатенко Т.В., Ніколенко Н.В. 452 +
Фінансові послуги Аванесова І.А. 302 +
Фірмовий стиль Файвішенко Д.С. 246 +
Хімічний склад, харчова цінність молока та вершків   100  
Цивільне право Пальчук П.М., Посикалюк О.О. 492 +
Ціноутворення в системі маркетингу Данілова Л.Л. 274 +
Ціноутворення. Методи ринкового ціноутворення (T4) Стояненко І.В. 23 +
Ціноутворення. Склад та структура ціни, особливості її формування (T2) Стояненко І.В. 46 +
Ціноутворення. Ціна як соціально-економічна категорія (T1) Стояненко І.В. 35 +
Ціноутворення. Цінова політика підприємства та порядок її  формування (T6) Стояненко І.В. 64 +
Ціноутворення. Цінова стратегія підприємства (T5) Стояненко І.В. 31 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів (T7) Стояненко І.В. 29 +
Ціноутворення. Ціноутворення в сфері послуг (T8) Стояненко І.В. 30 +
Ціноутворення. Ціноутворення як складова економічного управління. Державне регулювання цін (T3) Стояненко І.В. 28 +

 

Read more