^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

Поліщук Н.В., к.е.н., доцент

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ, м. Вінниця

МАТЕРІАЛИ МІЖВУЗІВСЬКОГО ВЕБІНАРУ "Застосування системи  автоматизованого опитування  студентів ВНЗ"

 

  Вища освіта є основною складовою системи освіти, що визначає не тільки сучасний  стан  суспільства,  але  і  перспективи  його  розвитку.  Удосконалення навчального процесу повинне здійснюватися за різними критеріями. Однією з найважливіших  складових  модернізації  навчального  процесу  є  розробка об’єктивних методик контролю знань і оцінки якості навчання. 

  В  умовах  формування  інформаційного  суспільства  ефективне функціонування  системи  освіти  можливо  при  наявності  безперервного моніторингу  засвоєння  програмного  матеріалу.  Свою  основну  функцію  – забезпечення  зворотного  зв’язку  в  навчальній  діяльності  викладачів  і здобувачів  –  моніторинг  може  виконувати  за  умови  отримання  об’єктивної своєчасної  інформації  щодо  засвоєння  кожним  здобувачем  матеріалу  з одночасним виявленням недоліків в їх знаннях. Таким чином, актуальним стає питання розробки та вибору інструментарію для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень здобувачів. 

 

Контроль якості знань повинен виконувати три основні функції. 

 1. Керування процесом засвоєння знань. 

 2. Виховування пізнавальної мотивації і стимулювання творчої діяльності. 

 3. Виконання функції засобу навчання і розвитку. 

 

Використання тестування в порівнянні з іншими засобами контролю має низку таких переваг: 

- універсальне охоплення всіх стадій процесу навчання; 

- висока  ступінь  об’єктивності  і,  як  наслідок,  позитивний  стимулюючий вплив на навчальну діяльність здобувачів; 

- можливість  його  використання  не  тільки  для  контролю  знань,  умінь  і навичок, але й для підвищення якості професійної підготовки здобувачів у цілому. 

 

  Отже, тестування є не тільки засобом отримання необхідної інформації про динаміку процесів, що протікають у ВНЗ, але і виконує функцію мотивації, а, значить, і управління пізнавальною діяльністю здобувачів. 

  Передумовою виникнення і подальшого розвитку дистанційного навчання стало  розширення  впливу  використання  Інтернет-технологій  у  всіх  сферах життя  і  діяльності,  в  тому  числі  й  в  освіті.     Вивчення  Інтернет-технологій  та програмного  забезпечення  для  роботи  в  Інтернеті  є  обов’язковою  частиною будь-якої  вузівської  програми.  З  часом  Інтернет  став  не  тільки  об’єктом вивчення, але і перетворився на середовище, в якому можна вести повноцінне навчання бажаючих.

  В  рамках  розвитку  інформаційних  технологій  особливо  актуальна автоматизація  процесу  тестування  –  створення  систем  комп’ютерного тестування,  які  дозволяли  б  моделювати  як  знання,  так  і  методики  роботи викладача,  тим  самим  керувати  процесом  тестування.  Вони  не  тільки забезпечують  значну  економію  часу  викладача,  але  і  дозволяють  швидко  і об’єктивно  оцінити  реальні  знання  здобувачів,  тобто  можуть  бути  ефективно використані здобувачами при самостійній підготовці до іспитів і заліків. 

Дистанційне  тестування  є  додатковим  засобом  безперервного  контролю знань здобувачів денної форми навчання протягом семестру.

Розглянувши найпопулярніші програмні засоби із закритим (KANSoftWare (kansoftware.ru),  TestGold  (avelife.ru),  MyTestX  (mytest.klyaksa.net)  та  ін.)  та відкритим  (OpenTEST2  (opentest.com.ua),  x-TLS  (xtls.org.ua),  Moodle (moodle.org) та ін.) програмними кодами [1-3], авторами зроблено висновок, що навчальним  закладам  з  економічної  точки  зору  доцільно  використовувати системи електронного тестування знань з відкритим початковим кодом. 

Виходячи  з  необхідності  постійного  доопрацювання  системи,  а  також внесення  змін  в  програмний  код,  доробки  і  додавання  необхідних  модулів, системи з відкритим початковим кодом також є кращими. 

Серед таких систем для освітніх установ найперспективнішою, гнучкою в налаштуванні  і  використанні  є  Moodle.  Вона  широко  використовується  в просторі СНД як основа для створення сайтів навчальних закладів і організацій, що займаються освітньою діяльністю.

Система  Moodle  розповсюджується  безкоштовно  як  програмне  забезпечення  з  відкритим  кодом  (Open  Source)  під  ліцензією  GNU  Public License іналежитьдокласуLearning Management System, щовикористовується для  розробки,  управління  і  розповсюдження  навчальних  online-матеріалів  із забезпеченням  сумісного  доступу.  Матеріали  створюються  у  візуальному навчальному  середовищі  із  завданням  послідовності  вивчення.  Інтерфейс програми  перекладений  на  більш  ніж  75  мов,  у  тому  числі  на  російську  й українську. 

  Використовуючи Moodle, викладач може створювати курси, наповнюючи їх вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, опитувальників та ін. За наслідками виконання слухачами завдань, викладач може виставляти оцінки  і  давати  коментарі.  Таким  чином,  Moodle  є  і  центром  створення навчального матеріалу і забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу. 

  Висновки. Сучасний стан розвитку суспільства вимагає від ВНЗ створення ефективних  систем  та  об’єктивних  методик  контролю  знань  і  оцінки  якості навчання.  Виходячи  з  необхідності  постійного  доопрацювання  системи контролю знань, а також внесення змін в програмний код, системи з відкритим початковим кодом є кращими. Серед систем з відкритим початковим кодом для освітніх установ найперспективнішою, гнучкою в налаштуванні і використанні є Moodle (moodle.org). 

 

Список використаних джерел

1.  Безрукова  Н.  П.  Сравнительный  анализ  возможностей специализированных  сред  и  программ  для  разработки  компьютерных  тестов [Електронний  ресурс]  /  Н.  П.  Безрукова,  А.  А.  Безруков  //  Всероссийский конкурсный  отбор  обзорно-аналитических  статей  по  приоритетному направлению, Информационно-телекоммуникационные системы, 2008. – 35с. – Режим доступу : http://window.edu.ru/window_catalog/files /68346e2-st02.pdf. 

2.  Русаков  С.  В.  Применение  информационных  технологий  при  оценке качества  знаний  [Електронний  ресурс]  /  С.  В.  Русаков,  А.  А.  Калмыков.  – Режим доступу : http://www.ito.su/1997/B/B406.html. 

3.  Кравцов  Г.М.  Модель  контроля  знаний  в  системе  дистанционного тестирования  «WEB-EXAMINER»  по  стандарту  IMS  /  Г.М.  Кравцов,  Д.Г. Кравцов // Proceedings ITEA-2007. New Information Technologies in Education for All: State of the Art and Prospects: Second International Conference (Ukraine, IRTC, 21-23 November 2007) : тезидоповідей. – Kiev, 2007. – С.187-194.