^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

Зміївська І.В., ст. викладач, Обоянська Л.А., ст. викладач

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

МАТЕРІАЛИ МІЖВУЗІВСЬКОГО ВЕБІНАРУ "Застосування системи  автоматизованого опитування  студентів ВНЗ"

 

  Модернізація  системи  освіти  України  передбачає  безліч  аспектів, пов’язаних  з  організацією  навчального  процесу  та  оцінюванням  результатів навчання  студентів  засобами  Інтернет-технологій.  У  зв’язку  з  цим  основним завданням  організації  тестування  і  контролю  знань  студентів  є  вирішення завдань  проблеми  взаємодії  між  студентом  і  викладачем.  Актуальність  цієї проблеми  підтверджується  також  масовим  упровадженням  системи дистанційного  навчання,  зокрема  LMS Moodle,  яка  орієнтована  на  активну самостійну роботу студентів та контроль виконаних завдань.

  Мета  дослідження  полягає  в  обґрунтуванні  ефективності  використання системи  LMS Moodle  для  підготовки  тестових  завдань  з  метою  контролю  та самоконтролю навчальної діяльності студентів.

  Як  показав  аналіз  науково-методичних  публікацій  вітчизняних  та закордонних  науковців  (А. А. Андреєв,  В. Н. Кухаренко,  Н. В. Морзе, Є. С. Полат,  С. О. Сисоєва,  А. В. Хуторський)  найбільш  повному  рішенню проблеми  підготовки  тестових  завдань  з  метою  контролю  та  самоконтролю навчальної діяльності студентів сприяє система LMS Moodle. В даному випадку система LMS Moodle є сучасним інструментом для студентів при проходженні комп’ютерного  тестування  в  мережевому  режимі,  а  для  викладача  –  зручним середовищем при створенні бази тестових завдань, організації комп’ютерного тестування,  контролю  і  самоконтролю  знань  студентів.  Система  LMS Moodle орієнтована на створення навчального середовища, в яке могли б стікатися різні інформаційні потоки та надає досить можливостей для підтримки комунікації, спільної діяльності.

  Викладачами  кафедри  вищої  математики  та  інформатики  ХТЕІ КНТЕУ створено  та  впроваджено  дистанційний  інтерактивний  навчальний  курс «Інформаційні  системи  та  технології».  Розглянемо  практичний  досвід підготовки  бази  тестових  завдань,  організації  тестового  контролю  системи знань  студентів  і  отримання  звіту  індивідуального  освітнього  маршруту  для кожного студента на прикладі інтерактивного навчального дистанційного курсу «Інформаційні системи та технології».

  Створення тестових завдань для контролю знань студентів починається зі створення  банку  питань. 

 

Система  LMS Moodle  дозволяє  створювати  наступні типи питань у банку питань для інтерактивного елементу курсу – «Тест»:

  «Вложенные ответы». Можуть бути створені шляхом введення тексту зі спеціальними  кодами,  які  створюють  питання  «Множественный  выбор», «Числовой ответ» і «Краткий ответ».

  «Верно/Неверно».  Є  простою  формою  питання  «Множественный выбор», яка передбачає тільки два варіанти відповіді: «Верно» або «Неверно».

  «Вычисляемый».  Питання  такого  типу  подібні  числовим  питанням, тільки в них використовуються числа, які випадково вибираються з набору при проходженні тесту.

  «Числовой ответ». Тестові завдання такого виду дозволяють оцінювати числові відповіді, в тому числі з одиницями виміру, кількома способами, в тому числі з урахуванням похибок.

  «На соответствие». Відповідь на кожне з декількох питань повинна бути обрана зі списку можливих.

  «Краткий  ответ».  Дозволяє  удруковувати  в  якості  відповіді  одне  або декілька  слів.  Відповіді  оцінюються  шляхом  порівняння  з  різними  зразками відповідей, в яких можуть використовуватися символи узагальнення.

  «Множественный/Вычисляемый».  За  структурою  такі  ж,  як  питання типу  «Множественный  выбор»,  з  тією  відмінністю,  що  відповідями  в  них служать  числові  результати  формул.  Значення  в  формулах  вибираються  з заздалегідь  визначеного  набору  значень  випадковим  чином  при  проходженні тесту.

  «Множественный  выбор».  Дозволяє  вибирати  один  або  кілька правильних відповідей із заданого списку.

  «Эссе».  Допускає  відповідь  з  декількох  речень  або  абзаців.  Повинен бути оцінений викладачем вручну.

  «Случайный вопрос на соответствие». Подібний до «На соответствие», але створюється з узятих випадковим чином питань «Краткий ответ» з тієї чи іншої категорії.

  «Простой вычисляемый». Більш проста версія обчислюваних питань, які  подібні  числовим  питанням,  але  з  використанням  чисел,  які  обирають  з заздалегідь визначеного набору випадковим чином при проходженні тесту.

 

Для  організації  керування  інтерактивним  елементом  системи  «Тест» необхідно  задати  налаштування: 

вказати  початок  і  закінчення  тестування;

обрати  обмеження  часу  тесту  в  цілому,  кількість  спроб,  метод  оцінювання (вища оцінка, середня оцінка, перша спроба, остання спроба), категорію оцінки, порядок  питань  –  випадкове  перемішування.

 

Викладачеві  дається  можливість налаштувати декількох варіантів перегляду студентами своїх результатів після завершення  тестування. Дані  настройки  зручні  тим,  що  дозволяють відображати  на  екран  тільки  ті  параметри,  які  характерні  для  певного  виду тестового контролю знань. Найчастіше  використовуваним  типом  ресурсів  в  системі  Moodle  є  тести. Це досить розвинутий інструмент системи з вельми широкими можливостями. Але нас зараз цікавить можливість імпорту вже готових тестів, які найчастіше оформлені в редакторі MS Word. Система Moodle дозволяє імпортувати тести з десятка різних форматів. Одним з найбільш зручних вважається формат GIFT.

  Існує навіть шаблон MS Word для створення тесті з різними типами питань з подальшим  експортом  з MS  Word  до формату  GIFT. Але  за його допомогою зручно  створювати  нові  тести,  а  оформити  існуючи  тести  для  експорту  в формат GIFT не набагато легше, ніж зробити їх заново. Більш перспективним в цьому  плані  виглядає  формат  Aiken. 

 

Щоправда,  він  дуже  обмежений:

дозволяється тільки питання вибору однієї правильної відповіді з кількох. Зате приведення  тестів,  що  містяться  в  документі  MS  Word,  до  формату  Aiken складається  з  кількох  простих  кроків  і  доступне  навіть  користувачу  із середніми  навичками  роботи  з  комп’ютером.  Крім  того,  як  показує  досвід роботи, більшість тестів викладачів є саме тестами такого типу  – одиничного

вибору.

 

Отже,  використання  системи  LMS Moodle  дозволяє  здійснювати ефективну  взаємодію  викладачів  і  студентів  у  зручний  для  кожного  час, організувати  оцінювання  навчальних  досягнень  майбутніх  фахівців економічного профілю.

 

Список використаних джерел

1.  Андреев  А.В.  Практика  электронного  обучения  с  использованием Moodle / А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко. – Таганрог :  Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с., С.7.

2.  Анисимов А.М.  Работа  в  системе  дистанционного  обучения  Moodle  : учебное  пособие  /  А.М. Анисимов.  –  2-е  изд.  испр.  и  дополн.  –  Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с., С.91.

3.  Биков В.Ю.  Технологія  створення  дистанційного  курсу  :  навчальний посібник  /  В.Ю.  Биков,  В.М. Кухаренко,  Н.Г. Сиротенко,  О.В. Рибалко, Ю.М. Богачков ; За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2008. – 324 с., C.237–238.