^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

УДК 37.018.43:004.77:378.4(477-25)КНТЕУ

 

Роганов В.П.

завідувач лабораторії дистанційного навчання кафедри програмної інженерії та  інформаційних систем КНТЕУ, м. Київ, Україна

Стратанович Т.Е.

провідний спеціаліст лабораторії дистанційного навчання кафедри програмної інженерії та інформаційних систем КНТЕУ, м. Київ, Україна

 

Формування інформаційного навчального середовища в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle

В сучасному світі відбувається розширення традиційної системи освіти і пошуки нових методів навчання з використанням дистанційного викладання, комп’ютерних  освітніх програм, нових технологій створення, обробки та збереження електронних ресурсів для навчання. Враховуючи потреби сучасної молоді в неперервному здобуванні освіти, з використанням новітніх технологій та засобів, перед викладачами стає проблема пошуку і застосування нових форм і методик в освіті, яка має бути якісною. Використання системи дистанційного навчання Moodle відкриває широкі можливості в розвитку інтерактивних технологій для самостійного здобуття знань в умовах обмежених часових ресурсів  традиційної освіти.  

Лабораторія дистанційного навчання (ЛДН) КНТЕУ входить до складу кафедри програмної інженерії та інформаційних систем. Основною метою діяльності лабораторії є адміністрування та супровід системи дистанційного навчання (СДН) КНТЕУ Moodle, впровадження сучасних освітніх Web-технологій в навчальний процес, методична підтримка викладачам при створенні дистанційних курсів. Створений інформаційний сайт Центра дистанційного навчання КНТЕУ [2]. В 2016р. був розроблений та впроваджений модуль зовнішньої on-line само-реєстрації студентів КНТЕУ в системі дистанційного навчання.

На Головній сторінці системи дистанційного навчання КНТЕУ [1] представлений список всіх діючих дистанційних курсів з дисциплін, відсортованих по факультетах та кафедрах. Дистанційні курси або їх елементи можна ефективно використовувати в заочному навчанні, і в якості підтримки очних занять.

Пріоритетним напрямком навчально-методичної роботи викладачів КНТЕУ є розробка власних дистанційних курсів та впровадження їх у навчальний процес. В КНТЕУ діє «Положення про визнання Web-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею». Створюючи свій курс, викладач ретельно систематизує навчально-методичні матеріали та намагається викласти їх у відповідному сучасним вимогам вигляді. В дистанційній системі КНТЕУ авторське право захищене неможливістю копіювання вмісту Web-сторінок з екрану.

Жодний дистанційний курс не може бути статичним, він має бути «живим», постійно розширюватись та доповнюватись новими матеріалами. На сьогодні практично кожний викладач стикається з проблемою створення, оновлення та удосконалення навчально-методичного змісту свого курсу, використовуючи можливості Moodle та різноманітного програмного забезпечення.

Лабораторія дистанційного навчання надає методичну та консультаційну підтримку викладачам по розробці курсів та впровадженню їх у навчальний процес.В КНТЕУ стає більш популярною очно-дистанційна форма навчання.

Викладачі КНТЕУ можуть самостійно освоїти наступні навчальні курси, створені в лабораторії дистанційного навчання, та отримати консультації у авторів-розробників: «Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів», «Розробка дистанційного курсу в середовищі Macromedia Dreamweaver», «Створення дистанційних курсів за допомогою Articulate Storyline», «Створення дистанційних курсів в Adobe Сaptivate», «Створення тестів в Moodle», «Методика створення дистанційного курсу в Moodle (з використанням прикладів)».

Крім загальноприйнятихформ вивчення дистанційних курсів та проведення електронних екзаменів, творчі викладачі винаходять нові технології використання ресурсівта елементів системи Moodle для організації навчального процесу. Найбільш цікавою є практика проведення вебінарів на базі лабораторії дистанційного навчання. Вебінар може виглядати як дистанційна лекція або on-line-семінар. На одному з таких вебінарів студенти представляли свої доповіді, використовуючи інтерактивну дошку, на якій були розміщені слайди презентації за обраною темою. Лектор передавав право на керування презентацією і надавав можливість голосових повідомлень учасникам вебінару. Після закінчення доповіді лектор задавав питання і робив кваліфіковані зауваження щодо змісту, структури та оформленню презентації, які були корисні та необхідні всім учасникам вебінару в подальшій професійній діяльності. Студенти задавали питання on-line і через чат. Така інтернет-технологія проведення дистанційних занять, як вебінар, відкриває нові цікаві можливості для навчання, ділового віртуального спілкування і вміння представляти бізнес-інформацію. Студенти переконалися, що вебінар є ефективним інструментом для корпоративного навчання.

На базі системи дистанційного навчання КНТЕУ щорічно проводиться змістовний та видовищний проект - творча дистанційна  оff-line-олімпіада «Дизайн в рекламі». Ця надзвичайно цікава подія мала такі підготовчі заходи. В системі дистанційного навчання був створений дистанційний курс «Дизайн в рекламі». В поясненні до кусу студентам пропонується переглянути 36 студентських робіт та обрати ту, яка найбільш сподобалась, а також обґрунтувати свій вибір на форумі. Для цього був добавлений елемент курсу Форум з трьома темами. В темі «Правила голосування» викладач окреслила умови та часові межі заходу. В темі «Голосування» в цей період часу проходило безпосереднє оff-line-голосування. Учасники форуму в своїх повідомленнях називали номер та надавали змістовний, професійний  аналіз вибраної роботи з 14 аспектів, таких як візуальний прийом, образ,  вид, формат, закони та засоби гармонізації композиції, композиційні форми, образотворчі засоби, шрифти та колір і т.ін., а також висловлювали свої зауваження та побажання. Галерея робіт для представлення в курсі створювалась в наступні  етапи: 1. Нумеровані зображення розміщуються в документ *.doc MSWord; 2. Документ *.doc конвертується в формат *.pdf. Формат PDF відображає зображення з фотографічною точністю, як знімки. 3. Документ  *.pdf конвертується в формат *.swf для прискорення завантаження та перегляду з масштабуванням; 4. Документ *.swf встановлюється в курс за допомогою підключення модулю  SWF. Завдяки режиму оff-line для проведення олімпіади, студенти мали можливість вибрати час та місце, щоб  уважно, не поспішаючи, переглянути велику кількість робіт, і написати рецензію.
В голосуванні приймали участь також і викладачі. Переможці названі в темі форуму «Підсумки олімпіади».

При створенні  дистанційного курсу викладачі практикують долучати студентів. Так, в процесі апробації одного з курсів, була використана технологія спільного (викладача та студентів) створення тестових завдань. Викладач запропонував студентам в якості самостійної роботи по вивченню чергової лекції створювати тестові завдання різних видів на оцінку. Викладачем було наголошено, що від якісно складених тестів до кожної теми залежить екзаменаційний тест, і, зрештою, екзаменаційна оцінка. Студенти намагалися добре та вчасно виконати завдання, усвідомлюючи відповідальність. Розроблені тестові питання студенти надсилали викладачу на електронну пошту для рецензування. З одержаного банку питань викладач формував тест до поточної теми та розміщував у дистанційному курсі для навчального тестування з даної теми. З тематичних тестів був сформований екзаменаційний тест, який був використаний в якості залікового. В процесі спільного створення тестів до тем дистанційного курсу визначилися переваги такої технології. В процесі роботи над тестами в формі діалогу викладач контролює участь, активність студента, оцінює роботу комплексно. Студенти включаються в активне засвоєння навчального матеріалу та створення нових елементів дистанційного курсу, таких як тест. Студенти вчаться правильно формулювати питання,  узагальнювати та аналізувати інформацію. Складання тестів структурує та систематизує знання. Взагалі студентам цікаво розроблювати практичні завдання для самих себе.

В іншому курсі викладач долучив студентів до створення контенту у вигляді мультимедійних презентацій із голосовим супроводженням. Найкращі озвучені міні-лекції, створені студентами, вставлені як елементи курсу та демонструють високий рівень володіння технологіями представлення дослідної інформації.

Формування інформаційного навчального середовища в системі дистанційного навчання КНТЕУ Moodle - це творче професійне вдосконалення та впровадження новітніх інтерактивних методів навчання.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Режим доступу: http://ldn.knteu.kiev.ua/

2.     Режим доступу: http://dist.knteu.kiev.ua/