^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Get Adobe Flash player

УДК 159. 947.24:37.048.4 (044.332-048.42)

Пасічна В.Г.

аспірант,

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Корольчук М.С., доктор психологічних наук, професор

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ

Безробіття в умовах ринкових перетворень призводить до суттєвих психологічних труднощів особистості, пов’язаних, зокрема, з нездатністю безробітної людини адекватно оцінити ситуацію і причини втрати роботи та виявити активну особистісну поведінку в професійній перепідготовці. Своєрідною проекцією соціального статусу безробітного на внутрішній світ людини є зміна її актуального психічного стану, пов'язане з адаптаційними змінами в цілісній системі особистісної саморегуляції соціальної поведінки суб'єкта.

Ключові слова: психічний стан, професійна перепідготовка, адаптація безробітних, особистісна саморегуляція.

 

Проблеми безробіття в Україні вимагають від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Високий рівень безробіття –  це проблема, яка потребує глибокого наукового аналізу та вироблення  системи заходів, які можуть використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної політики, направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни, зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня. Тобто, соціально-економічна політика – це заходи держави, спрямовані на пом'якшення нерівності в розподілі доходів, що є неминучою характерною рисою ринкової економіки. Вона спрямована на послаблення диференціації доходів і майна, пом'якшення суперечностей між учасниками ринкової економіки і запобіганню соціальних конфліктів [1, 2, 3].

Безробіття в умовах ринкових перетворень призводить до суттєвих психологічних труднощів особистості, пов’язаних, зокрема, з нездатністю безробітної людини адекватно оцінити ситуацію і причини втрати роботи та виявити активну особистісну поведінку в професійній перепідготовці.

Отже, у розв’язанні особистісних проблем безробітних важливим є надання їм адекватної психологічної допомоги шляхом розвитку в них у процесі професійної перепідготовки активності щодо рефлексії свого досвіду, формування відповідних цінностей і активної особистісної поведінки.

Дослідники психологічних проблем безробіття відзначають, що своєрідною проекцією соціального статусу безробітного на внутрішній світ людини є зміна її актуального психічного стану, пов'язане з адаптаційними змінами в цілісній системі особистісної саморегуляції соціальної поведінки суб'єкта [4, 5].

Людина, яка втратила роботу, опиняється в складній життєвій ситуації, відчуваючи при цьому безліч важких переживань, стресові стани. Необхідно відзначити, що такі стани безробітних, як почуття провини, страх, комплекс “невдахи”, пригніченість перешкоджають пошуку роботи, професійної самореалізації, ще більше посилюючи ситуацію, викликаючи почуття безвиході. Але разом з тим необхідно мати на увазі, що не можна складати уніфікований “портрет стану безробітного” без урахування віку, освіти і статевих особливостей, так як ряд досліджень вказують на те, що дані відмінності існують [6, 7].

Отже, специфіка ситуації безробіття полягає в тому, що в сучасних умовах ринку праці в Україні вона відрізняється відносною стійкістю. Усередині цієї ситуації в широкому сенсі, виникають конкретні вузькі “підситуаціі”, пов'язані з пошуком роботи. З одного боку, безробіття може виявитися творчим, мобілізуючим волю випробуванням, змушує людину змінювати своє ставлення до можливості працевлаштування, стимулювати процес усвідомлення себе як суб'єкта ринку праці, а також стимулом високопродуктивної праці. Виступає стимулом професійного перенавчання. Але з іншого боку, безробіття являє собою проблему, що створює прямий і потужній вплив на психіку людини, на сприйняття загальної ситуації безробіття, викликаючи при цьому сильні емоційні переживання, стан фрустрації, агресії, призводить до втрати смислів громадської активності. В результаті сформованого стану, умовно названого нами як стан невизначеності і втрати стабільності, формується нова для особистості модель поведінки, яка розкривається в різних способах адаптації безробітних. Психологічне визначення безробіття характеризує його як особливий стан особистості, що виражається в спотворенні соціального сприйняття навколишньої дійсності, активізації негативно-депресивних комплексів, формування системи нових ціннісних орієнтацій.

Таким чином, результати наукових досліджень, проведених останнім часом, підтверджують існування низки емоційних, соціальних, фінансових, сімейних медичних та політичних наслідків безробіття. Серед емоційних наслідків безробіття називають низьку самооцінку, депресію, суїцид. Серед медичних проблем – порушення здоров'я, викликане стресами. Причина психологічних проблем, викликаних безробіттям, криється в непростому зв'язку, що існує між усвідомленням себе як успішної особистості і роботою, як способом заробляння на життя.

До соціально-психологічних проблем безробіття потрібно віднести суттєві негативні наслідки і для родини, і для безпосереднього оточення особи, яка втратила роботу, і для суспільства в цілому. Все це лише підкреслює актуальність і практичну значимість подальшого вивчення психологічних аспектів проблеми безробіття.

На підставі аналізу літератури можемо зробити висновок, що проблема безробіття як  соціально-економічне явище є наслідком макро і мікроекономічних змін, об’єктивних і суб’єктивних детермінант, що потребує розв’язання на загальнодержавному рівні з впровадженням економічних, соціальних, організаційних заходів і системи перепідготовки з використанням методів психологічного супроводу.

Список використаних джерел:

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. –  К.: Знання, 2011. – 390с.

2. Іваницька С.Б., Мороховець І.О. Проблема безробіття в Україні//Ефективна економіка. – 2015. – №9. – С.3438.

3. Машика, Ю.В. Проблеми та рівень безробіття в Україні та країнах Європейського союзу//Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23. – №16. – С.260264.

4. Жиляк Н.В.  Деякі аспекти самовизначення безробітних у процесі профпереорієнтації: тези II Всекраїнського конгресу з організаційної та економічної психології [«Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні»], м. Камянець-Подільський, 28-30 трав. 2015 року. К. м. Камянець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-тет імені І. Огієнка, 2015 – С. 8687.

5. Костриця В.З початку проведення АТО понад 21 тис. демобілізованих військових отрималистатус безробітних[електронний ресурс], режим доступу : http://naiu.org.ua/z-pochatku-provedennya-ato-ponad-21-tys-demobilizovanyh-vijskovyh-maly-status-bezrobitnyh

6. Логінова Т.Ю. Вплив професійної зайнятості подружжя на рівень конфліктності в сімейних стосунках//Вісник психології і педагогіки, 2009. – №5. – С.123125.

7. Мартиненко Н.В. Дезадаптація безробітних з особис­тісними, соматоформними та сексуальними розладами та її психокорекція: Автореф. дис… канд. мед. наук: спеціальність 19.00.04 – медична психологія/Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2008. – 15с.